Website học kế toán online CHẤT LƯỢNG - GIÁ RẺ - UY TÍN hàng đầu

DN có giao dịch liên kết theo nghị định 20/2017/nđ-cp

Đăng vào ngày 8 Tháng Ba, 2017

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO NGHỊ ĐỊNH 20/2017/NĐ-CP
 
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Theo đó, nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2017.
 
Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định các nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong quản lý, kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết.
 
Trước hết, chúng ta phải hiểu Giao dịch liên kết là gì? Thế nào là các bên có giao dịch liên kết?
 • Theo khoản 3 điều 4 nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có nêu:
“Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay,dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết.
 • Theo khoản 1 điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP có nêu:
 • Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

 • Những nội dung chính về quy định quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

1.Các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên kết

Theo nghị định này, căn cứ vào đặc điểm của giao dịch liên kết, bản chất của phương pháp xác định giá cũng như tính sẵn có của các thông tin có liên quan mà giá của giao dịch liên kết có thể được xác định theo các phương pháp sau:
 • Phương pháp xác định giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập
 • Phương pháp so sánh tỉ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỉ suất lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập
 • Phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết
Với mỗi phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, nghị định này cũng quy định cụ thể về điều kiện áp dụng, nguyên tắc áp dụng và phương pháp xác định  giá cụ thể.

 

2. Xác định chi phí để tính thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù

Theo nghị định này, các giao dịch liên kết không phù hợp với giao dịch độc lập hoặc không tạo ra doanh thu cho người nộp thuế thì không được trừ vào chi phí tính thuế nếu phát sinh các chi phí thanh toán cho bên liên kết, cụ thể:
 • Thanh toán cho bên liên kết mà không thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc có thực hiện nhưng không tương xứng với giá trị giao dịch.
 • Thanh toán cho bên liên kết không có quyền lợi, trách nhiệm liên quan.
 • Thanh toán cho bên liên kết cư trú ở vùng không thu thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Ngoài ra, khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kì, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kì của người nộp thuế chỉ được trừ không quá 20% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao của người nộp thuế.

 

3. Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Theo nghị định này, người nộp thuế sẽ được miễn kê khai, xác định giá giao dịch liên kết trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kì tính thuế.
Ngoài ra, nghị định 20 cũng quy định các trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:
 • Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kì tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kì tính thuế dưới 30 tỷ đồng.
 • Người nộp thuế đã kí kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định của pháp luật và Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.
 • Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 20 tỷ đồng, áp dụng tỉ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực cụ thể sau:
 • Phân phối: Từ 5% trở lên;
 • Sản xuất: Từ 10% trở lên;
 • Gia công: Từ 15% trở lên;
 • Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

 

4. Trách nhiệm và quyền hạn của các đối tượng liên quan

Nghị định có quy định về trách nhiệm và quyền hạn của các đối tượng có liên quan trong việc thi hành nghị định, bao gồm:  cơ quan thuế, các bộ, ban, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phổ trực thuộc trung ương,…Trong đó, trách nhiệm và quyền hạn chính thuộc về cơ quan thuế; cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với các giao dịch liên kết của người nộp thuế theo nguyên tắc Giao dịch độc lập Bản chất quyết định hình thức để không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch liên kết để xác định đúng nghĩa vụ thuế quy định tại Nghị định này.
 
Trong điều kiện hiện tại, khi tình trạng các doanh nghiệp phát sinh ngày càng nhiều các giao dịch liên kết thì cũng đòi hỏi các biện pháp để quản lý của nhà nước đưa ra phải chặt chẽ hơn. Vì vậy, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết ra đời làm một tất yếu khách quan nhằm đảm bảo cho công tác quản lý thuế được chặt chẽ, công bằng và minh bạch.
 
 

Download

Bình chọn

Bài viết liên quan

Hotline: