Website học kế toán online CHẤT LƯỢNG - GIÁ RẺ - UY TÍN hàng đầu

Thông tư 41 và Nghị định 20 2017: Quy định và hướng dẫn về giao dịch liên kết

Đăng vào ngày 29 Tháng Ba, 2018

Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn về giao dịch liên kết có những điểm chính sau:

+  Quy định về phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập;
+  Các phương pháp so sánh xác định giá của giao dịch liên;
 
+  Kê khai thông tin quan hệ liên kết theo mẫu số 01, 02, 03, 04. Người nộp thuế sẽ thực hiện kê khai các mẫu theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thay thế cho Mẫu số 03-7/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC và nộp kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN.
 
+  Hướng dẫn về hồ sơ xác định giao dịch liên kết.
+  Áp dụng quy định miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
 
>>> Download Thông tư 41 bản đầy đủ tại đây
 
 
nguồn: VITV
 

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về doanh nghiệp có giao dịch liên kết có những điểm chính sau:

Nghị định 20/2017/NĐ-CP đưa ra những quy định mới về nghĩa vụ kê khai, xác định giá GDLK tại Việt Nam, bao gồm chuẩn bị Hồ sơ kê khai xác định giá GDLK theo ba cấp, các mẫu tờ khai GDLK mới, hướng dẫn về khấu trừ chi phí phát sinh từ GDLK và chi phí lãi vay.
 
Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, Hồ sơ kê khai xác định giá GDLK theo ba cấp, gồm Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu, Hồ sơ quốc gia và Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.
 
Người nộp thuế được miễn nghĩa vụ chuẩn bị Hồ sơ xác định giá GDLK (nhưng không bao gồm các nghĩa vụ khác theo quy định của Nghị định) nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
 
+  Có tổng doanh thu dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;
+  Đã ký kết Thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (“APA”) và nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về APA;
 
+  Có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, thực hiện các chức năng đơn giản và đạt được mức tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế trên doanh thu đối với các chức năng phân phối, sản xuất và gia công lần lượt là 5%, 10% và 15%.
 
 
nguồn: VITV
 
 
Hồ sơ xác định giá GDLK theo ba cấp phải được chuẩn bị trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.
 
Người nộp thuế chỉ phát sinh giao dịch với bên liên kết trong nước có thể được miễn kê khai những thông tin này trong mẫu tờ khai mới với điều kiện người nộp thuế và bên liên kết đều áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong cùng kỳ tính thuế.
 
Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.
 
>>> Download Nghị định 20 bản đầy đủ tại đây
 
 
nguồn: VTV
 

Công văn số 83301/CT-TTHT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

Trường hợp trong năm tài chính 2017, Công ty chỉ phát sinh 1 giao dịch với bên liên kết (là Công ty được thành lập theo luật doanh nghiệp Việt Nam), hai công ty đều không được hưởng ưu đãi thuế TNDN, nộp thuế TNDN với cùng mức thuế suất thuế TNDN 20% đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì Công ty được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP.
 
>>> Download Công văn 83301 bản đầy đủ tại đây
 
 
nguồn: VGP
 

Công văn số 3966/CT-TTHT ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn chi phí lãi vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

Trường hợp Công ty có phát sinh giao dịch liên kết thì Công ty xác định chi phí lãi vay được trừ theo nguyên tắc sau:
 
+  Chi phí lãi vay được xác định là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).
 
+  Phần chi phí lãi vay đủ điều kiện được vốn hóa vào giá trị dự án đầu tư trong kỳ được trừ ra khỏi tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ khi xác định chi phí lãi vay được trừ để tính thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.
 
+  Trường hợp Công ty phát sinh khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn thì khi xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Công ty không được bù trừ khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay với phần chi trả lãi vay phát sinh trong kỳ.
 
>>> Download Công văn 3966 bản đầy đủ tại đây
 

Công văn số 58894/CT-TTHT ngày 29 tháng 08 năm 2017 của Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn xác định giao dịch liên kết đối với các bên có mối quan hệ liên kết:

Trường hợp Công ty A và Công ty B căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu với quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 28/04/2017 của Chính phủ tự xác định các bên có mối quan hệ liên kết thì:
 
+  Các dịch vụ khách sạn mà Công ty A cung cấp cho Công ty B được xác định là giao dịch liên kết quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 20/2017/NĐ-CP và chịu sự điều chỉnh của Nghị định này.
 
+  Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 28/04/2017 của Chính phủ.
 
+  Chi phí lãi vay phát sinh của Công ty được vốn hóa nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và Chuẩn mực kế toán số 16.
 
>>> Download Công văn 58894 bản đầy đủ tại đây
 
Nguồn: Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars (website: unistars.vn)
 
 
 
Bình chọn

Từ khóa:

Bài viết liên quan

Hotline: