*
trang chủ » Văn học nước ngoài » game phong thần diễn nghĩa » Hồi 99: Tử Nha vâng nhan sắc Phong Thần

Phong thần diễn nghĩa

Hồi 1: Trụ vương vãi tế miễu bà thanh nữ Oa Hồi 2: phản nghịch nước Thương, đánh Hộ đề thơ Hồi 3: xem thơ Tây Bá Hầu, đánh Hộ dưng Ðắc Kỷ Hồi 4: giết mổ giai nhân, yêu tinh mượn lệnh Hồi 5: Vân Trung Tử dâng kiếm trừ yêu Hồi 6: có tác dụng Bào Lạc Trụ Vương sợ hãi tôi trung Hồi 7: bí Trọng bày mưu truất phế Khượng Hậu Hồi 8: bọn họ Phương cõng chúa bội phản Triều Ca Hồi 9: Thương thừa Tướng liều mình con gián chúa Hồi 10: giờ đồng hồ sấm sanh anh hùng siêu nhân Hồi 11: Tây Bá bị giam thành Dũ Lý Hồi 12: na Tra xuất hiện thêm ải nai lưng Ðường Hồi 13: Thạch Cơ bị lửa thiêu hiện hình cục đá Hồi 14: na Tra dựa vào thầy cứu vớt nhập xác bông sen Hồi 15: Khương Thượng về è cổ cưới vk Hồi 16: Tử Nha đốt quỉ hóa Tỳ Bà Hồi 17: Ðắt Kỷ lập Sái bể đốt hại cung nhân Hồi 18: Khương Tử Nha lội sông trốn chúa Hồi 19: Bá Ấp Khảo dâng báu vật chuộc tội cha Hồi 20: Táng Nghi Sanh download lòng bọn nịnh Hồi 21: Văn vương vãi khoe quan qua năm ải Hồi 22: Văn vương vãi thương bé mửa giết thịt hóa thỏ Hồi 23: Thấy Phi Hùng điềm tốt ứng mộng Hồi 24: Văn vương vãi rước Khương Thượng khu vực sông Vị Hồi 25: hồ ly dọn tiệc mời hồ ly tinh Hồi 26: Ðắt Kỷ bày mưu hại Tỉ Can Hồi 27: Văn Trọng ban sư về nước dâng mười khoản can Vua Hồi 28: Văn Vương phân phát Trụ cứu vớt dân Hồi 29: Văn vương vãi chém Sùng Hầu Hổ Hồi 30: Võ Thành Vương phản Trụ đầu Châu Hồi 31: Văn Thái Sư đuổi theo Phi Hổ Hồi 32: Hoàng Thiên Hóa gặp cha tại Ðồng quan tiền Hồi 33: Hoàng Phi Hổ tiến công ải Tụy Thủy Hồi 34: Võ Thành Vương giới thiệu Tử Nha Hồi 35: Triều Ðiền mang binh trinh thám Hồi 36: Quế Phương vâng chiếu chinh Tây Hồi 37: Tử Nha về núi ước Nguyên Thỉ Hồi 38: Tứ Thánh phò Trụ tấn công Tây Kỳ Hồi 39: nhì nịnh bị mát rượi nằm teo Hồi 40: tứ Tướng cậy phép giành thành Hồi 41: Văn Trọng đi ngang Huỳnh Hoa trại Hồi 42: Thái Sư thâu được tư Tướng thần Hồi 43: Văn Thái Sư thất trận ước Tiên giúp Hồi 44: Khương Tử Nha bị trù, hồn bay về trời Hồi 45: Nhiên Ðăng phá trận Thập tốt Hồi 46: cai quản Thành Tử phá trận Kim quang quẻ Hồi 47: Triệu Công Minh ra sức phò Văn Trọng Hồi 48: Lục Yểm lập kế bắt Triệu Công Minh Hồi 49: Trận Hồng Sa Võ vương vãi đành lâm nàn Hồi 50: Trận Huỳnh Hà ba cô bắt các Tiên Hồi 51: Tử Nha cướp trại xua đuổi binh mến Hồi 52: Núi giỏi Long, Văn Trọng băng hà Hồi 53: Ðặng Cửu Công dưng sắc chinh Tây Hồi 54: Thổ Hành Tôn khoe tài bắt tướng tá Hồi 55: Thổ Hành Tôn thất nắm đầu Tây Kỳ Hồi 56: Tử Nha lập kế bắt Thiền Ngọc Hồi 57: Trụ Vương sai Tô Hộ vạc Tây Kỳ Hồi 58: Trời khiến Tử Nha gặp mặt Lữ Nhạc Hồi 59: Ân Hồng giữa mặt đường thâu Chánh Ðáng Hồi 60: Mã Nguyên xuống núi giúp bé vua Hồi 61: Ân Hồng nát thây trên Thái cực Ðồ Hồi 62: Trương Sơn sau đó việc chinh Tây Hồi 63: Thân công báo khuyên Nhứt Ðiện hạ đánh Tử Nha Hồi 64: La Tuyên nổi lửa đốt Tây Kỳ Hồi 65: Ân Giao mắc lời thề bỏ mạng Hồi 66: Hồng Cẩm Vân đẹp số xe duyên Hồi 67: Ðàn Kim Ðài, Tử Nha bái tướng mạo Hồi 68: Núi Thú Dương nghĩa sĩ cầm cố cương Hồi 69: Khổng Tuyên ra tài bắt tướng mạo Hồi 70: chuẩn chỉnh Ðề hóa phép cỡi Công Hồi 71: Tử Nha kéo binh qua nhị ải Hồi 72: Quảng Thành Tử ba lần lạy Giáo nhà Hồi 73: Già trẻ, đôi Hùm tranh cao phải chăng Hồi 74: sương Trắng, tương đối Vàng, nhị phép đồng nhau Hồi 75: Thổ Hành Tôn trộm thú Dư Nguyên Hồi 76: Trịnh Luân bắt tướng tá thâu Tỵ Thủy Hồi 77: Lão Tử hóa Tam Thanh đánh Giáo nhà Hồi 78: Tây Phương nhì vị phá Tru Tiên Hồi 79: Ải Xuyên Vân, tứ tướng Châu bị bắt Hồi 80: Trận Ôn Hoàng bị quạt Mầu phá tiêu Hồi 81: Ải Ðồng Quan, chúng ta Dư rải độc Hồi 82: Trận Vạn Tiên Triệt Giáo sa cơ Hồi 83: Phá trận dữ, Tiên Thú hiện tại hình Hồi 84: Kéo binh Lang tiến công ải Lâm Ðồng Hồi 85: hai vị chư hầu đầu Thánh Chúa Hồi 86: Ngũ Nhạc về bên Thiên Tào Hồi 87: Vợ chồng Thổ Hành Tôn tử trận Hồi 88: Tử Nha độ binh vượt Huỳnh Hà Hồi 89: Vua Trụ chặt chân lương dân giúp thấy tủy Hồi 90: Liễu Quỷ Ðào Tinh bị đả Thần Hồi 91: Tử Nha đồ mưu thiêu văn hóa truyền thống Hồi 92: Dương Tiễn ra tài bắt Tử Chân Hồi 93: Kim Tra lập kế giành ải Du Hồn Hồi 94: Văn Hoán nổi xung chém Phá Bại Hồi 95: Tử Nha hài tội ác Trụ vương vãi Hồi 96: người vợ Oa đón thâu Ðắt Kỷ Hồi 97: Lầu Trích Tinh, vua Trụ thiêu bản thân Hồi 98: Phá Ðài báu, nhà Châu thí của Hồi 99: Tử Nha vâng sắc chiến vô phong thần Hồi 100: Châu Võ vương luận công phân chia nước

Tử Nha mang đến cửa cung Ngọc Hư, thấy Bạch Hạc đồng tử cách ra, tức thì hỏi:

- tất cả Tôn sư trong rượu cồn chăng?

Bạch Hạc tuỳ nhi nói:

- Sư thúc mang lại hầu việc chi?

Tử Nha nói:

- Ngươi vào thưa cùng với tôn sư có ta cho xin ra mắt.

Bạn đang xem: Danh sách các vị thần trong bảng phong thần

Bạch Hạc tuỳ nhi vào thưa lại. Nguyên Thỉ truyền mang đến vào, Tử Nha làm cho lễ chúc tụng rồi thưa:

- Tôi xin lãnh sắc chiến vô phong thần kẻo các hồn hóng đợi.

Nguyên Thỉ nói:

- Ta sẽ định trước rồi. Ngươi cứ về tại đài Phong Thần sẽ có sắc lệnh cho đó.

Tử Nha lạy tạ cùng với Nguyên Thỉ về tâu lại cùng với Võ Vương và lòng nhóng ngóng sắc chỉ.

Ngày kia, đột nghe có tiếng nhạc inh ỏi hương thơm nồng nực ngó thấy Huỳnh cân lực sĩ nạm phướng bít tàn, Bạch Hạc tiểu đồng bưng nhan sắc ấn từ trên mây sa xuống.

Tử Nha ra trước lấp nghinh tiếp, mừng đón sắc chỉ ném lên bàn mùi hương án rồi lạy tạ, Bạch Hạc đồng tử với Huỳnh cân nặng lực sĩ từ giã trở về.

Tử Nha sửa biên soạn xong, đệ sắc ấn mang lại núi Kỳ Sơn.

Thanh Phước thần là Bá Giám xuất xắc tin vội vàng ra nghinh tiếp.

Tử Nha vào vào đài nhằm sắc ấn trên bàn án truyền Võ Kiết, nam giới Cung Hoát làm phướng chén quái bằng giấy trấn tám hướng với mười mấy cây cờ Thiên cang, mười nhì cây cờ Ðịa chi, dẫn binh mã bố ngàn, lập trận Ngũ phương bao phủ đài.

Khương quá Tướng rửa ráy gội rồi truyền để bàn hương án, bên tả dựng Hạnh Huỳnh kỳ, mặt hữu dựng Ðả Thần Tiên, mang áo cạnh bên hẳn hòi mở sắc đẹp ra tuyên đọc các hồn nghe mang đến rõ. Sắc chỉ như sau:

"Hỗn nguyên giáo chủ, Nguyên Thỉ Thiên Tôn ban sắc:

Hỡi ôi!

Tiên phàm không giống bậc, bạn không đạo đức nặng nề thành. Thần, quỷ riêng biệt phần, kẻ sống gian tà cần đọa.

Ðịa tiên dầu rõ điều đổi thay hóa, không lòng cũng mất lẽ trường sanh.

Thiên tiên tuy nối liền Huyền quan, ra trận dữ cũng nặng nề thành chánh quả.

Các ngươi:

Tuy thông đạo cả, một điều không dập tắt đám cháy lòng, ra trận giao phong, sa ngôi trường bạt mạng. Khiến cho kẻ tôi ngay, bé thảo, bởi trung này hiếu nọ mà quăng quật mình.

Có bạn đức hạnh huyết trinh, bởi lẽ vì ấy ngày tiết trinh hủy hoại.

Bị luân hồi báo oán, mắc nhân quả trả oan.

Nên ta chẳng an, rượu cồn lòng đề xuất thưởng.

Nay ban sắc cho Khương Thượng đại diện thay mặt đứng chiến vô phong thần từ bậc cha phần, phong vào làm tám bộ. Những ngươi ngoài luân hồi chịu khổ, một lòng cố báo ân giúp đời. Nếu có công hưởng lộc trời, bởi có lỗi sẽ ảnh hưởng oai sấm sét."

Tử Nha phát âm sắc rồi để lên bàn án, tay tả ráng Hạnh Huỳnh kỳ, tay hữu nỗ lực Ðả Thần Tiên, kêu lớn:

- Bá Giám hãy treo bảng game phong thần dưới đài cho những hồn coi rõ, cơ hội nào kêu tên các hồn new được lên.

Bá Giám tuân lệnh, mở bảng game phong thần ra thấy tên mình đứng bên trên hết.

Các hồn đồng đến xem.

Bỗng Tử Nha điện thoại tư vấn Bá Giám đến nghe sắc, Bá Giám nuốm phướng lên đài quỳ xuống, Tử Nha hiểu rằng:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Bá Giám xưa là nguyên soái của Huỳnh Ðế, vâng lịnh đánh Xi vưu trước cũng lập công những phen, sau bị bị tiêu diệt nơi hải dương Bắc, hồn trung rét lẻo cũng khá thương, chừng gặp gỡ Khương Thượng mang đến giữ đài Phong Thần, bao gồm công tiếp dẫn, nay phong chức là Thanh Phước thần, mở đầu tám bộ gồm 365 vị.

Bá Giám tạ ơn xuống đài, Tử Nha lan truyền Giám dẫn Hoàng Thiên Hóa lên, bảo quỳ với nghe sắc chỉ:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Hoàng Thiên Hóa xuống cứu phụ thân là vì chưng hiếu vị vua, tử chiến chưa tận hưởng vinh hoa, bỏ mình đáng mến lắm, phải phong làm chức Bỉnh Linh công, Tam đánh chánh thuận, ách thống trị ba hòn núi.

Hoàng Thiên Hóa tạ ơn bước xuống.

Tử Nha truyền dẫn Ngũ Nhạc lên đài.

Năm vị đồng quỳ nghe phát âm sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Hoàng Phi Hổ trung thần bị nạn, đề xuất trốn quý phái nước khác, không còn lòng thường ơn tri ngộ Võ Vương, phải chết tại thị xã Dẫn Trì, nghĩ cũng rất thương. Còn Sùng Hắc Hổ, Văn Sính, Thôi Anh, Tưởng Hùng bốn đồng đội kết bạn, quyết lòng vạc Trụ hưng Châu, không may thác một lượt với Hoàng Phi Hổ, bắt buộc phong làm cho thần Ngũ Nhạc, cai trị năm hòn núi.

Vậy thời:

- Hoàng Phi Hổ làm Ðông nhạc Thái Sơn, Tề Thiên nhân thánh Ðại đế, làm đầu ngũ Nhạc, ách thống trị phần hồn. Dầu ai mới thác cũng phải đến mang lại thần Ðông nhạc xét tra. Ðến lúc mũi nhọn tiên phong thai cũng vậy.

- Sùng Hắc Hổ có tác dụng Nam nhạc Hoàng sơn, bốn thiên Chiêu thánh đại đế.

- Văn Sính có tác dụng Trung nhạc Hoành sơn. Trung thiên Sùng thái Ðại đế.

- Thôi Anh làm cho Bắc nhạc Hằng sơn, An thiên huyền thánh Ðại đế.

- Tưởng Hùng làm cho Tây nhạc Hoa sơn, Kim thiên thư thánh Ðại đế.

Các bạn nầy bắt buộc lo nhiệm vụ xem họa phước mang lại dân.

Năm thần tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền rước Lôi cỗ lên đài.

Thái sư Văn Trọng không chịu ai tiếp dẫn, 1 mình dắt nhì mươi bốn vị bổn hộ lên đài đứng sững không chịu quỳ.

Tử Nha rút roi Ðả Thần Tiên hét lớn:

- Lôi bộ Chánh thần quỳ nghe đọc sắc.

Văn Trọng cơ hội đó new chịu quỳ.

Tử Nha thấy 25 vị thần đã chịu đựng phép quỳ hết mới tuyên đọc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Văn Trọng gồm công tu luyện, không được thành tiên, xuống phò hai trào hầu như tận trung, sau thất một trận nhưng mà mãn số. Trung liệt cũng xứng đáng thương, nay cho làm đầu Lôi Bộ, thống trị 24 vị Thiên Quân xem gió, mưa, mây, chớp. Rước oai ấm sét trị tội loại tà.

Vậy thì:

Văn Trọng làm chức Cửu thiên Nguyên lôi thinh phổ hóa thiên tôn.

Còn 24 vị thiên quân đề cập ra như sau:

Theo Lôi Bộ

Chức vụ: thương hiệu người: Nhiệm vụ

Thiểm điển thần: Kim quang thánh mẫu: coi vấn đề sấm chớp

Hưng vân thần: Thể vân Tiên cô: coi việc kéo mây

Trợ phong thần: Hạm chi Tiên cô: coi việc làm gió

Bố võ thần: Kim Tô: coi việc làm mưa

Ðặng Trung: Ðặng thiên quân: Trương Tiết: Trương thiên quân

Ðào Vinh: Ðào thiên quân: Bàng Hồng: Tân thiên quân

Tuân Chương: Tuân thiên quân: tất Hoàn: tất thiên quân

Tần Hoàn: Tần thiên quân: Triệu Gian: Triệu thiên quân

Ðổng Toàn: Ðổng thiên quân: Viên Giác: Viên thiên quân

Lý Ðức: Lý thiên quân: Tôn Lương: Tôn thiên quân

Bạch Hổ: Bạch thiên quân: vương Diệt: vương vãi thiên quân

Dao Tân: Dao thiên quân: Trương Triệu: Trương thiên quân

Kiết Lập: Kiết thiên quân: Dư Khánh: Dư thiên quân

Các thần lãnh chức tạ ơn lui xuống.

Tử Nha lại truyền dẫn Hỏa cỗ chánh thần lên đài, rồi đọc sắc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

La Tuyên xưa tu trên Hỏa Long đảo, gần thành tiên, bởi vì tánh lửa không dằn được new bỏ mạng. Nay mang lại làm đầu Hỏa Bộ, coi bài toán lành dữ mà răn đời.

Vậy thì:

La Tuyên có tác dụng chức phái nam phương Tam khí, Hỏa đức tinh quân chánh thần.

Còn năm vị Hỏa bộ Chánh thần đề cập ra như sau:

Tên thần: Chức vụ

Châu chiêu: Vĩ hỏa hồ

Cao Chấn: Thất hỏa trư

Phương Quý: Chỉ hỏa hầu

Vương Giác: Dực hỏa hầu

Lưu Hoàn: Tiếp hỏa thiên quân.

Các thần tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền dẫn Ôn Hộ chánh thần lên, đọc sắc rằng:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Lữ Nhạc tu hành dày công, bị nghe lời thị phi, xuống lập trận Ôn Hoàng nhưng chết. Ni nghĩ công lúc trước, cho làm đầu cỗ Ôn, trừ kẻ ác vào đời.

Vậy thì:

Phong Lữ Nhạc làm chủ chưởng Ôn Hoàng Hạo thiên Ðại đế.

Còn sáu vị thần trong Ôn hộ là:

Tên thần: Chức vụ

Châu Tín: Ðông phương hành ôn sứ giả

Lý Kỳ: phái mạnh phương hành ôn sứ giả

Châu Thiên Lân: tây phương hành ôn sứ giả

Dương Văn Huy: Bắc phương hành ôn sứ giả

Trần Canh: Khuyến thiên Ðại sứ

Lý Bình: Hòa ôn Ðạo sĩ.

Sáu vị thiên tài tạ ơn bước xuống.

Tử Nha truyền dẫn Ðẩu bộ Chánh thần lên, rồi tuyên gọi sắc chỉ.

Kim Linh Thánh mẫu mã đạo đức đầy đủ điều, ngôi tiên vẫn sẵn, bởi chưa ngừng giận hờn, lập trận dữ đề xuất mang họa. Ni phong chức:

Ðẩu chánh thần, ngồi bên trên phương Bắc, cai trị các vì tinh tú. Tám mươi tư ngàn vì chưng sao lớn nhỏ dại đều được không đúng khiến:

Năm bộ Ðẩu kể ra sao:

Ðông đẩu tinh quân tất cả có các thần: sơn Hộ, Kim Khuê, Cơ Thúc Minh, Triệu Bình.

Tây đẩu tinh quân bao gồm có: Hoàng Thiên Lộc, Long Hoàn, Tôn Tử Võ, hồ Thăng, hồ Văn Bằng.

Trung đẩu tinh quân có có: Lỗ Nhân Kiệt, Triều Lôi, Cơ Thúc Thăng, bởi Cơ Bá Ấp Khảo có tác dụng trung thiên Bắc cực tử vi Ðại đế.

Nam đẩu Tinh quân gồm có: Châu Kỷ, hồ Lôi, Cao Quý, Dư Thành.

Bắc đẩu tinh quân tất cả có: Thiên Cang, Hoàng Thiên Tường, Văn Khúc, Tỉ Can, Võ Khúc, Ðậu Vinh, Tả phụ mặt hàng Thăng, Hữu bậc hàng Biên, Phú quân tô Toàn Trung, Thăng lang Ngạc Thuận, Cự môn Quách Thần, Chiêu diên Ðổng Trung.

Các vì sao được phong như sau:

Tên sao: tên người

Thanh long tinh: Ðặng Cửu Công

Ðằng xà: Trương sơn

Thái Dương: từ bỏ Cái

Thái Âm: Khương Hoàng Hậu

Câu trận: Lôi Bàng

Bạch Hổ: Ân Thành Tú

Châu Tước: Mã Phương

Huyền
Võ: từ Khôn

Ngọc Ðường: yêu quý Dung

Thiên Quý: Cơ Khúc Càng

Long Ðức: Hồng Cẩm

Hồng Loan: Long Kiết Công Chúa

Thiên hỉ: Trụ Vương

Thiên đức: Mai Bá

Nguyệt đức: Hạ Chiêu

Thiên xá: Triệu Khải

Mạo đoan: đưa Thị

Kim phủ: Tiêu Trăng

Mộc phu: Ðặng Hoa

Thủy phủ: Dư Nguyên

Hỏa phủ: Hỏa Linh

Thổ phủ: Thổ Hành Tôn

Lục hiệp: Ðặng Thiền Ngọc

Bất sĩ: Ðỗ Nguyên Tiến

Lực sĩ: Ô Văn Hóa

Tấn thơ: Dao Cách

Hà khôi: Hoàng Phi Bưu

Nguyệt Khôi: Triệt Ðịa Phu Nhân

Ðế xa: Khương Hoàng Sở

Thiên tự: Hoàng Phi
Báo

Hoàng ân: Lý Cẩm

Thiên y: chi phí Bảo

Ðịa hậu: Hoàng Quý Phi

Trạch Long: Cơ Thúc Ðức

Phục long: Hoàng Minh

Dịch mã: Lôi Khai

Huỳnh phan: Ngụy Bôn

Báo vĩ: Ngô Khiêm

Tán môn: Trương Quế Phương

Ðiều khách: Phong Lâm

Câu giảo: túng trọng

Quyện thiệt: Vưu Hồn

La hầu: Bành Tuân

Kế đô: vương Báo

Phi liêm: Cơ Thúc Khôn

Bạo hao: Sùng Hầu Hổ

Tiểu hao: Ân Phá Bại

Quách sách: Khưu Dẫn

Lang cang: Long An Kiết

Phi đâu: Thái Loan

Ngũ quỷ: Ðặng Tú

Dương nhận: Triệu Thăng

Huyết quang quẻ Tôn: Diệm Hồng

Quan phù: Phương Nghĩa Chân

Cô thần: Dư Hóa

Thiên cẩu: Quý Phương

Binh phù: vương Tá

Toàn cốt: Trương Phụng

Tử phù: Biện Kim Long

Thiên bại: Bạch Hiển Trung

Phù trầm: Trịnh Xuân

Thiên sát: Biện Kiết

Tuế sát: è Canh

Tuế hình: từ bỏ Phương

Tuế phá: Triều Ðiền

Ðộc hỏa: Âu Dương Thuần

Huyết chi: Mã Trung

Vong thần: Cơ Thúc Ngang

Nguyệt phá: vương vãi Hổ

Nguyệt du: Thạch Cơ Nương

Nguyệt yểm: Giao Trung

Thất sát: Trương Khuê

Ngũ cốc: Ân Hồng

Trừ sát: Tử Trung

Thiên hình: Âu Dương Thiên Lộc

Thiên la: trằn Ðồng

Ðịa võng: Cơ Thúc Kiết

Thiên không: Mai Võ

Huê cái: nghêu Binh

Thập ác: Châu Tín

Tàm súc: Huỳnh Nguyên Tế

Ðào hoa: Cao Thị Lan Anh

Tảo chẩu: Mã Thị

Ðại họa: Lý Cấn

Lang Tịch: hàng Vinh

Phi ma: Lâm Thiện

Cửu xủ: Long Tu Hổ

Nhất Tam thi: Tác Kiên

Nhị Tam thi: Tác Cường

Tam Tam thi: Tác Dõng

Ấm thác: Kim Thành

Dương sai: Mã Thành Long

Nhân sát: Công Tôn Ðạt

Tứ phế: Viên Hồng

Ngũ cùng: Tôn Hiệp

Ðịa không: Mai Ðức

Hồng diệm: Dương Quý Phi

Lưu Hà: Võ Vinh

Quả Tú: Châu Thăng

Thiên ôn: Kim Ðại Thăng

Hoán vu: Ðài Lễ

Thai thần: Cơ Thúc Lễ

Phục đoạn: Trư Tử Chân

Phản ngâm: Dương Hiển

Phục ngâm: Dao thứ Long

Ðao châm: hay Hạo

Diệt một: trằn Kế Trinh

Tuế yểm: Bành Tổ Thọ

Phá tối: Ngô Long.

Nhị thập chén tú (28 vì sao)

Các vì chưng sao này đã rút ra nói làm việc trận Vạn Tiên rồi, ni xin đề cập tắt:

Giác, cang, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ, đẩu, ngưu, nữ, hư, nguy, thất, bích, khuê, lâu, vị, mão, tất, chỉ, sâm, tỉnh, quỷ, liễu, tinh, trương, dực, chẩn.

Tam thập lục thiên cang tức tía mươi sáu vị sao Ðẩu tử chiến Vạn Tiên kể ra sau:

Tên sao: thương hiệu người

Thiên khôi tinh: Cao Diễn

Thiên Cang Tinh: Huỳnh Chơn

Thiên cơ: Lư Xương

Thiên giang: Kỷ Xương

Thiên dõng: Giao Công Hiếu

Thiên hùng: Thi Cối

Thiên mãnh: Tôn Ất

Thiên oai: Lý Báo

Thiên anh: Châu Nghĩa

Thiên quý: nai lưng Khảm

Thiên phú: Lê Tiên

Thiên mãng: Phương Bảo

Thiên cô: Chiêm Tú

Thiên thương: Lý Hồng Nhơn

Thiên quyền: vương Long Mậu

Thiên thiệp: Ðặng Ngọc

Thiên ám: Lý Tân: Thiên hựu: từ Chánh Ðạo

Thiên không: Ðiển Thông

Thiên tốc: Ngô Húc

Thiên dị: Lữ tứ Thành

Thiên sát: Nhậm Lại Sinh

Thiên vi: Cung Thanh

Thiên tổn: Ðường Thiên Chánh

Thiên bại: Thân Lễ

Thiên lao: Văn Kiệt

Thiên huệ: Trương Trí Hùng

Thiên bạo: tất Ðức

Thiên khốc: lưu giữ Ðạt

Tiên xảo: Trình Tam Ích

Thất thập nhị địa sát (72 bởi sao theo cỗ Ðầu)

Ðịa khôi tinh: trần Kế Chân

Ðịa sát tinh: Huỳnh Kiển Nguyên

Ðịa hung: Lỗ Tu Ðức

Ðịa oai: hồ nước Bá Nhạn

Ðịa anh: Tôn Tường

Ðịa kỳ: vương vãi Bình

Ðịa mãnh: Bá Hữu Hoạn

Ðịa văn: Hoa Cao

Ðịa chánh: Khao Cách

Ðịa tịch: Lý Toại

Ðịa hạc: lưu lại Hoành

Ðịa cường: Hạ Tường

Ðịa ám: Dư Trung

Ðịa phụ: Bao Long

Ðịa hội: Lỗ Chi

Ðịa tá: Huỳnh Bính Khánh

Ðịa hưu: Trương Kỳ

Ðịa linh: Quách Kỷ

Ðịa thú: Kim phái mạnh Ðạo

Ðịa vi: è cổ Nguyên

Ðịa huệ: Xa Khôn

Ðịa hạo: Tang Thành Ðạo

Ðịa mặc: Châu Canh

Ðịa xương: Tề Công

Ðịa cuồng: Hoát đưa ra Nguyên

Ðịa phi: Diệp Trung

Ðịa tẩu: cụ Tòng

Ðịa xảo: Lý Xương

Ðịa minh: Phương Kiết

Ðịa tấn: tự Kiết

Ðịa thôi: Phán Oan

Ðịa mãng: Trát Công

Ðịa toại: Khổng Thành

Ðịa châu: Giao Kim Tu

Ðịa ẩn: Nịnh Tam Ích

Ðịa dị: Dư Trí

Ðịa lý: Ðổng Trinh

Ðịa tuấn: Viễn Ðảnh Tướng

Ðịa lạc: Uông Tường

Ðịa thiệp: Cảnh Nhan

Ðịa tốc: Hình Tam Loan

Ðịa trấn: Khương Trung

Ðịa kê: Khổng Thiệu Triệu

Ðịa ma: Lý Dượt

Ðịa yêu: Cung Thiên

Ðịa u: Ðoạn Thanh

Ðịa phục: Môn Ðạo Chánh

Ðịa tịch: Tố Lâm

Ðịa không: Tiên Ðiển

Ðịa cô: Ngô Tứ Ngọc

Ðịa kim: Khuôn Ngọc

Ðịa đoản: Thái Công

Ðịa giác: Lam Hổ

Ðịa tù: Tống Lộc

Ðịa tàn: quan tiền Bâu

Ðịa bình: Long Thành

Ðịa tổn: Huỳnh Ô

Ðịa nô: ko Ðạo Linh

Ðịa sát: Trương Hoàn

Ðịa ác: Lý Tín

Ðịa xủ: từ Sơn

Ðịa số: cát Phương

Ðịa ám: Tiêu Long

Ðịa hình: Tần Tường

Ðịa tráng: Võ Diễn Công

Ðịa liệc: Phạm Bân

Ðịa khiếu nại tinh: Diệp Kiển Xương

Ðịa bao tinh: Giao Hoa

Ðịa tặc: Tôn Kiết

Ðịa Cẩu: è cổ Mộng Canh

Cửu diện tinh quân (chín do sao theo cỗ Ðầu)

1. Sùng Ứng Bưu

2. Cao Hệ Bình

3. Mặt hàng Bàng

4. Lý Tế

5. Vương vãi Phong

6. Giữ Cấm

7. Vương vãi Từ

8. Bành Cửu Nguyên

9. Lý Tam Ích

Thủy Ðức tinh quân (năm vì sao Thủy tinh)

1. Cơ Thủy Báo: Dương Chơn

2. Thủy Ðức Tinh: Lỗ Hùng

3. Bích Thủy Du: Phương ngày tiết Thanh

4. Sâm Thủy Viên: Tôn Tường

5. Chẩn Thủy Dẫn: hồ Ðạo

Các vị tinh tú được phong rồi lạy tạ ơn xuống đài.

Tử Nha lan truyền Giám dẫn Ân Giao, Dương Nhậm cùng bổn cỗ lên, rồi đọc sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Ân Giao là con của vua Trụ, vị nóng lòng bà mẹ nên động cho cha, thiếu hụt chút nữa anh em phải lụy. Sau bào chữa lời thầy dạy, không nhắc lời thề, mặc dù nghe Thân công báo mặc lòng, tuy nhiên cũng tại mình bội sư mang họa.

Còn Dương Nhậm can vua mà bị khoét mắt, sau về Châu vì Chúa liều mình.

Vậy phong Ân Giao chức Trị niên Thái quân, coi điều lành dữ trong mãn năm, phong Dương Nhậm làm tiếp giáp tí Thái tuế đem những vị bổn hộ tuần du xét tín đồ lành dữ.

Bộ hạ nhị vị trạng thái Tuế kể ra sau đây:

1. Nhựt du thần: Ôn Lương

2. Dạ du thần: Kiều Khôn

3. Tăng phước thần: ngày tiết A¨c Hổ

4. Tôn phước thần: sản phẩm Ðộc Long

5. Hiển đạo thần: Phương Bậc

6. Khai lộ thần: Phương Tướng

7. Trị niên thần: Lý Bình

8. Trị nguyệt thần: Huỳnh thừa Ất

9. Trị nhật thần: Châu Ðáng

10. Trị thời thần: lưu giữ Ðồng.

Các thần được phong phần đông tạ ơn lui xuống đài.

Tử Nha truyền đòi bạn bè Vương Ma lên, rồi gọi sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Anh em vương vãi Ma trước sinh sống tại Cửu Long đảo, vày không duy trì phần thanh tịnh, xuống è lo vấn đề can vua, buộc phải mất tiên cang, nên sa thần đạo. Ni phong bốn đồng đội họ Vương làm cho Tứ thánh Ðại nguyên suý hầu hạ thường Linh Tiêu.

Bốn người này là: vương Ma, Dương Sum, Cao thay Càng, Lý Hưng Bá.

Bốn thần tạ ơn lui gót.

Tử Nha truyền đòi Triệu Công Minh và bốn vị Kiết thần lên, rồi tuyên gọi sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Triệu Công Minh, công quả đang cao, tu hành phải đạo, vì nghe giờ thị phi nhưng mà nóng tánh, yêu cầu sa vào è cổ tục, chuốt rước rủi ro, sống không được thành tiên chết cũng về chánh quả. Nay phong có tác dụng chức Kim Long như mong muốn Chánh nhứt Long Hổ, Huyền đăng Chơn quân, quản ngại xuất tư vị chánh thần mà tương hỗ người lương thiện.

Bốn vị Chánh thần phong như sau:

1. Châu bửu Thiên tôn: Tiên Thăng

2. Nạp trân Thiên tôn: Tào Bửu

3. Hút tài Sứ giả: trần Cửu Công

4. Lợi thị tiên quân: Dao thiếu hụt Tư.

Năm vị Chánh thần tạ ơn lui xuống.

Tử Nha truyền dời bốn anh em họ Ma lên đài, rồi phát âm sắc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Bốn bằng hữu họ Ma học tập được phép lạ, ý mong mỏi chống trời, tuy vậy thấy ngay lập tức vua cũng khá khen, nghĩ về tử huyết càng thêm thương, ni phong bốn fan làm Tứ đại Thiên vương vãi coi bốn chữ: Phong điều võ thuận.

Ma Lễ Thanh làm Tăng trưởng Thiên vương, nỗ lực Thanh quang quẻ bửu kiếm.

Ma Lễ Hồng làm cho Quang mục Thiên vương cố Hỗn nguyên châu táng.

Ma Lễ Hải làm Ða văng Thiên vương cầm cố Hoa hồ nước điêu.

Bốn vị Thiên vương tạ ơn lui xuống đài.

Tử Nha truyền dẫn Trịnh Luân với Trần Kỳ lên, tuyên đọc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Trịnh Luân vứt Trụ về Châu yêu cầu trang nhân từ thần vận lương ra trận xứng đáng bậc công lao, không hưởng quyền cao đã lìa trằn thế.

Còn trằn Kỳ, tuy đón binh Châu, bao biện thiên mệnh, tuy vậy lòng tức thì với chúa cũng xứng đáng khen. Vậy phong hai người làm khô giòn ngáp nhị tướng giữ cửa núi Tây phương.

Hai thần tạ ơn lui xuống.

Tử Nha truyền dẫn vợ chồng Dư Hóa Long lên, rồi phát âm sắc:

Cha con Dư Hóa Long cúng chúa không còn lòng, xứng đáng tôi lương đống, liều thân trọn tiết, cần hưởng lửa hương. Nay phong Dư Hóa Long làm chức nhà đậu bích hà nguyên quân. Vk là Kim thị phong chức: Vệ chống Thánh mẫu.

Chồng coi vấn đề bông, trái; vợ cứu câu hỏi sanh thai.

Còn năm fan con phong chức sau đây:

Ngũ phương nhà đậu thánh thần

1. Ðông phương nhà đậu thánh thần: Dư Ðạt

2. Tây phương nhà đậu thánh thần: Dư Triệu

3. Nam phương công ty đậu thánh thần: Dư Quang

4. Bắc phương nhà đậu thánh thần: Dư Tiên

5. Trung ương chủ đậu thánh thần: Dư Ðức

Vợ chồng, con cái Dư Hóa Long tạ ơn xuống đài.

Tử Nha truyền đòi Tam Cô lên, tuyên đọc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Ba bà bầu Vân Tiên tuy học tập đạo lớp Thiên hoàng nhưng chưa triệu chứng quả, do nóng báo chiên huynh trưởng lập trận Huỳnh Hà hại tín đồ đại đức bắt buộc phải lụy thân. Nay phong tía người làm cảm ứng tùy cầm cố tiên cô.

Tuy làm vị nương nương. Tuy vậy phải coi câu hỏi sinh sản cơ mà đền tội sợ hãi tiên ra phàm.

Cảm ứng tùy cố kỉnh tiên cô tất cả có:

1. Vân Tiêu nương nương

2. Quỳnh Tiêu nương nương

3. Bích Tiêu nương nương

Cả bố vị tiên cô đa số tạ ơn lui gót.

Tử Nha truyền dẫn Thân công báo lên đài tuyên đọc.

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Thân công báo tu theo Xiển giáo, dám cãi lời thầy, quyết trợ Trụ đánh Châu, bày đặt dụ dỗ đa số người làm bậy. Mặc dù số trời vẫn định, kẻ có tên trong bảng phải bỏ mình, tuy nhiên lỗi ấy thật khó khăn dung, sẽ một lần thề thốt cơ mà không chừa thói cũ. Nay dầu mang họa, tuy vậy nghĩ tình phong đến làm Phân thủy tướng tá quân, coi nước lớn, nước ròng tại Ðông Hải giỏi việc ấm lạnh trong nhị mùa. Hạ thì giá bán tan. Ðông thì nước đặc. Nếu có tác dụng trái lại sẽ bị phạt nặng trĩu nề.

Thân công báo tạ ơn lui xuống biển.

Các vị thần ai giữ việc ấy, đều bong khỏi đài.

Từ ấy trong đài không còn âm khí, gió hòa nắng xuất sắc như thường.

Tử Nha xuống đài, truyền phái mạnh Cung Hoát về đền sai bảo cho bá quan liêu văn võ ngày mai đề xuất đến Kỳ Sơn cho vừa mặt.

Ngày hôm sau, bá quan tiền văn võ tề tựu, đồng giới thiệu Tử Nha.

Tử Nha truyền trói Phi Liêm với Ác Lai lại.

Hai fan thất ghê kêu lớn:

- cửa hàng chúng tôi phạm tội là người bày mang lại vua Trụ làm cho hại dân nước thì thật bao gồm công đối với nhà Châu sao Thừa thường xuyên tướng lại bảo là tội. Cơ nghiệp này, nếu như Trụ Vương không nghe lời chúng tôi hủy phá thì làm sao từ bây giờ rơi vào tay bên Châu được? Kẻ được nhân gian lại chần chừ ơn công ty chúng tôi sao?

Tử Nha nói:

- Chúng bay thật là đứa gian hùng, thốt ra các lời kỳ dị. Nếu nhằm chúng cất cánh sống thì cơ nghiệp đơn vị Châu gồm ngày bị hại.

Nói rồi truyền võ sĩ rước hai fan ra xử trảm.

Tử Nha lại lên đài chiến vô phong thần tuyên đọc:

Thái Thượng Nguyên Thỉ truyền sắc:

Phi Liêm với Ác Lai là nhì tôi gian nịnh, ngỡ trộm ấn cầu vinh, không dè đem thân đi nạp. Bởi có tên trong bảng Phong Thần cần khó trốn. Nay phong Phi Liêm làm cho Băng tiêu, Ác Lai có tác dụng Ngõa giải dù thế chức xấu, không được thiết kế hung.

Phi Liêm cùng Ác Lai cúi đầu nghe gọi sắc chấm dứt tạ ơn cất cánh đi. Tử Nha trở xuống đài.

Phong Thần Diễn Nghĩa là mẩu truyện kể về bắt đầu các vị thần tiên vào Đạo giáo, dựa theo sự kiện gồm thật là bên Châu lật đổ bên Thương, xen lẫn những các yếu tố thần thoại, thần tiên, yêu thương quái… cùng điểm qua danh sách những vị thần trong bảng phong thần qua nội dung bài viết sau. 


Trụ Vương

Nhắc tới danh sách các vị thần trong bảng Phong Thần thì ko thể làm lơ Trụ Vương. Trụ vương là đời vua vật dụng 28 – đời cuối cùng ở trong phòng Thương. Tương truyền Trụ vương có sức khỏe vô địch, vày vậy đề nghị được tiên vương truyền ngôi mang đến kế nghiệp dù chỉ là nhỏ út. 

*
Trụ vương là đời vua sản phẩm 28 – đời cuối cùng ở trong phòng Thương

Những năm trước tiên trị vì, Trụ vương cũng được xem như là vị vua anh minh, thiên hạ yên ấm thái bình. Nhưng kể từ khi gồm Đát Kỷ (Hồ Ly Tinh) thì bước đầu đam mê tửu sắc vô độ, chẳng suy nghĩ triều chính, hành vi tàn ác, làm thịt trung thần, tàn gần kề lương dân, xong xuôi tình phụ tử với 2 hoàng tử… bởi vậy mà những trấn chư hầu nổi loạn, đơn vị Châu ngơi nghỉ Tây Kỳ trỗi dậy. Đến tận khi quân Tây Kỳ kéo vào giáp cửa ghê thành tuy vậy Trụ Vương đêm ngày yến tiệc với người mẫu nên chẳng tuyệt biết gì. 

Tuy Trụ Vương suốt cả ngày rượu trà gái gú nhưng không hề suy nhược mức độ lực, vẫn mặc liền kề xông ra tử vong với quân Tây Kỳ, sức khỏe không thể coi thường. Nuối tiếc là ko đấu nổi đối với cả vạn quân, Trụ Vương đại bại trận, lúc đó mới hối hận muộn màng, đứng bên trên lầu cao tự thiêu dứt cơ nghiệp bên Thương.

Khương Tử Nha

Khương Tử Nha là giữa những nhân vật trung tâm của bộ truyện. Tử Nha là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ thời điểm năm 23 tuổi đã lên núi tu luyện, tiếp nối được sư phụ không nên xuống núi giúp công ty Châu phạt Trụ.

*
Khương Tử Nha là một trong những nhân thứ trung tâm của bộ truyện

Cả đời Khương Tử Nha tu hành bên trên núi, không va va với trần thế bao giờ, cũng kế sinh nhai nên bắt buộc sống nhờ công ty bạn, rước vợ cũng trở nên vợ chê là bất tài rồi vứt đi. Trong tương lai mới được fan đời phát hiện nay ra có tài năng bói toán xem quẻ, được tiến cử có tác dụng quan canh chừng thiên văn trong cung.

Khi ấy Trụ Vương vẫn còn đấy tại vị, bắt Tử Nha làm cho quan đốc công để xây lộc đài mang lại Đát Kỷ. Tử Nha ko chấp nhận, bỏ trốn đến Tây Kỳ, từng ngày ngồi câu cá đợi thời cuộc. Trái nhiên về sau Văn Vương cho mời Tử Nha về làm cho thừa tướng.

Văn vương qua đời, Tử Nha lại liên tiếp phò trợ Võ vương thống lĩnh quân Tây Kỳ lật đổ công ty Thương. Nhờ bao gồm chư vị thần tiên và các tướng giỏi phò trợ đề nghị cũng có thể vượt sông Hoàng Hà, kéo quân thừa qua 5 ải, vấn tội Trụ Vương, giúp Võ Vương lên ngôi hoàng đế, ngừng đại nghiệp. Tử Nha được phong hầu, được gọi là Khương Thái Công.

Khương Tử Nha lúc ra trận hay cưỡi linh thú Tứ Bất Tượng, sử dụng cây roi Đả Thần và cờ Hạnh Quỳnh để bảo đảm mình khỏi bùa phép, gươm đao.

Xiển Giáo Thập Nhị Đại Tiên

Xiển Giáo Thập Nhị Đại Tiên là học tập trò của Nguyên Thủy Thiên Tôn, họ đều sở hữu mấy trăm năm đến cả ngàn năm đại hạnh. Đệ tử của những vị này là đầy đủ tướng tốt của Tây Kỳ như na Tra, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, Kim Tra, Vi Hộ, Mộc Tra…

Xiển Giáo Thập Nhị Đại Tiên được Nguyên Thủy Thiên Tôn giao trọng trách phò trợ bên Châu, góp Khương Tử Nha ngừng bảng Phong Thần. Có không ít trận, lực lượng Tây Kỳ gặp gỡ nạn, nhờ những vị đại tiên này cứu giúp nên đại nghiệp new thành.

Na Tra

Na Tra là đàn ông út của Lý Tịnh, vốn là trái Linh Châu Tử của cung Ngọc lỗi được đầu thai. Từ khi ra đời Na Tra vẫn một tay cụ vòng Càn Khôn, tay kia cầm cố dải láo lếu Thiên. Sức mạnh từ nhỏ xíu đã rộng người, lại ngỗ nghịch, giết mổ thái tử ngao Bính với đệ tử của Thạch Cơ, đi khắp nơi gây họa, để khỏi liên lụy cha mẹ nên đề xuất quyên sinh. Linh hồn Na Tra được Thái Ất Chân Nhân gá vào hoa sen, sau đó mới vươn lên là hình người.

Na Tra đầu quân vào đại quân Tây Kỳ thì biến hóa dũng tướng mũi nhọn tiên phong mạnh nhất, mỗi lần xuất trận rất nhiều dũng mãnh, lập được nhiều chiến công. Bên trên tay thì bao gồm Càn Khôn Quyện, Đả Tiên Kim Chuyên, Cửu Long Thần Hỏa Trạo, láo Thiên Lăng, tuy vậy Kiếm Âm Dương, Hỏa Tiêm Thương, bên dưới chân có Phong Hỏa Luân, toàn là vũ khí thượng hạng độc nhất vô nhị truyện. Khung hình Na Tra lại làm cho từ sen buộc phải miễn lan truyền với hầu như phép nhiếp hồn của đối phương, bởi vì vậy đã táo tợn lại càng thêm mạnh. 

Kim Tra – Mộc Tra

Kim Tra là học trò của Văn Thù, là bé cả của Lý Tịnh, Mộc Tra là con thứ, học tập trò của Phổ Hiền. Cả hai đều sở hữu bản lĩnh cao cường, là tướng tá trụ cột ở trong phòng Thương. Báu vật mà Kim Tra áp dụng là dây Độn Long, còn Mộc Tra là bảo tìm Ngô Câu.

Kim Tra – Mộc Tra phần đa lập được nhiều đại công, trong số đó có trận ải Du Hồn bởi vì Đậu Binh trấn giữ nhưng mà 200 trấn chư hầu tấn công phá ngót 20 năm không phá được. 

Dương Tiễn

Dương Tiễn là học trò của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, được cử xuống góp quân Tây Kỳ. Dương Tiễn thông thạo cả võ nghệ lẫn phép thuật, biết 72 phép đổi thay hóa, lại hoàn hảo mưu lược, hoàn toàn có thể coi là tướng mạnh mẽ nhất dưới trướng Tử Nha.

Xem thêm: Cách làm nước sốt ăn với bánh mì thịt nướng chuẩn ngon, cách làm nước sốt bánh mì thịt nướng chuẩn ngon

Dương Tiễn những lần lập đại công, làm thịt tướng địch như Châu Tín, Ôn Lương, Quách Thần, Dư Hóa, Mai đánh Thất Quái… Dương Tiễn khi ra trận hay được sử dụng thanh Tam Tiêm Thương rất là lợi hại. Sau thời điểm phạt Trụ, dứt đại nghiệp, Dương Tiễn cũng rời nạm gian, lên núi tu luyện.

Trên đấy là một số cái brand name tiêu biểu trong danh sách các vị thần vào bảng Phong Thần. Nếu như có ngẫu nhiên thắc mắc gì tương quan đến bài viết, bạn vui vẻ để lại bình luận để được giải đáp nhé.