Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication. Generally, this expression of thoughts & feelings has been in the khung of oral speech. When there is a language barrier, communication is accomplished through sign language in which motions stand for letters, words, and ideas. Tourists, the deaf, và the mute have had khổng lồ resort lớn this form of expression. Many of these symbols of whole words are very picturesque và exact & can be used internationally, spelling, however, cannot. Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or unintentionally. A wink can be a way of flirting or indicating that the party is only joking. A nod signifies approval, while shaking the head indicates a negative reaction. Other forms of nonlinguistic language can be found in Braille (a system of raised dots read with the fingertips), signal flags, Morse code, and smoke signals. Road maps and picture signs also guide, warm, and instruct people. While verbalization is most common khung of language, other systems & techniques also express human thoughts và feelings.

Bạn đang xem: Answer to each of the following questions ever since humans


Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication. Generally, this expression of thoughts and feelings has been in the size of oral speech. When there is a language barrier, communication is accomplished through sign language in which motions stand for letters, words, and ideas. Tourists, the deaf, và the mute have had to resort to lớn this khung of expression. Many of these symbols of whole words are very picturesque và exact và can be used internationally, spelling, however, cannot. Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or unintentionally. A wink can be a way of flirting or indicating that the tiệc ngọt is only joking. A nod signifies approval, while shaking the head indicates a negative reaction. Other forms of nonlinguistic language can be found in Braille (a system of raised dots read with the fingertips), signal flags, Morse code, and smoke signals. Road maps & picture signs also guide, warm, & instruct people. While verbalization is most common khung of language, other systems & techniques also express human thoughts and feelings.
Phát hiện tại ngôn ngữ
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng ÝTiếng Indonesia
Trung
Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
ZuluÝĐan MạchĐứcẢ Rập
Albania
Amharic
Anh
Armenia
Azerbaijan
Ba Lan
Ba Tư
Bantu
Basque
Belarus
Bengal
Bosnia
Bulgaria
Bồ Đào Nha
Catalan
Cebuano
Chichewa
Corsi
Creole (Haiti)Croatia
Do Thái
Estonia
Filipino
Frisia
Gael Scotland
Galicia
George
Gujarat
Hausa
Hawaii
Hindi
Hmong
Hungary
Hy Lạp
Hà Lan
Hà Lan (Nam Phi)Hàn
Iceland
Igbo
Ireland
Java
Kannada
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda
Klingon
Kurd
Kyrgyz
Latinh
Latvia
Litva
Luxembourg
Lào
Macedonia
Malagasy
Malayalam
Malta
Maori
Marathi
Myanmar
Mã Lai
Mông Cổ
Na Uy
Nepal
Nga
Nhật
Odia (Oriya)Pashto
Pháp
Phần Lan
Punjab
Quốc tế ngữ
Rumani
Samoa
Serbia
Sesotho
Shona
Sindhi
Sinhala
Slovak
Slovenia
Somali
Sunda
Swahili
Séc
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thái
Thổ Nhĩ Kỳ
Thụy Điển
Tiếng ÝTiếng Indonesia
Trung
Turkmen
Tây Ban Nha
Ukraina
Urdu
Uyghur
Uzbek
Việt
Xứ Wales
Yiddish
Yoruba
ZuluÝĐan MạchĐứcẢ Rập
Từ:-
Sang:-
Kết trái (Việt) 1:
Sao chép!
Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication. Generally, this expression of thoughts and feelings has been in the size of oral speech. When there is a language barrier, communication is accomplished through sign language in which motions stand for letters, words, và ideas. Tourists, the deaf, và the mute have had to lớn resort khổng lồ this khung of expression. Many of these symbols of whole words are very picturesque và exact & can be used internationally, spelling, however, cannot. Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or unintentionally. A wink can be a way of flirting or indicating that the các buổi party is only joking. A nod signifies approval, while shaking the head indicates a negative reaction. Other forms of nonlinguistic language can be found in Braille (a system of raised dots read with the fingertips), signal flags, Morse code, & smoke signals. Road maps and picture signs also guide, warm, & instruct people. While verbalization is most common form of language, other systems & techniques also express human thoughts & feelings.
đang được dịch, vui mắt đợi..
*

Kết trái (Việt) 2:
Sao chép!
Kể từ lúc con bạn đã có bạn ở trái đất, họ đã áp dụng các hiệ tượng truyền thông khác nhau. Nói chung, biểu thị của lưu ý đến và xúc cảm đã được trong các vẻ ngoài thuyết trình. Khi tất cả một trở ngại ngôn ngữ, tiếp xúc được triển khai thông qua ngôn ngữ ký hiệu, trong đó hoạt động đứng đến chữ cái, từ bỏ ngữ, với ý tưởng. Khách hàng du lịch, bạn điếc, và câm đang phải sử dụng đến hiệ tượng biểu hiện. Nhiều người trong các những biểu tượng của toàn thể từ hết sức đẹp và đúng đắn và hoàn toàn có thể được thực hiện quốc tế, chủ yếu tả, tuy nhiên, hoàn toàn có thể không. Ngôn ngữ cơ thể truyền những ý tưởng phát minh hay cân nhắc bằng hành động nào đó, hoặc là cố ý hoặc vô ý. Một chiếc nháy mắt hoàn toàn có thể là một cách để tán tỉnh giấc hay chỉ ra rằng rằng các bên chỉ nói đùa. Một cái gật đầu biểu hiện chính, vào khi ban đầu cho thấy một phản ứng tiêu cực. Các bề ngoài ngôn ngữ nonlinguistic rất có thể được tìm kiếm thấy vào bể (một hệ thống chấm phát âm nêu ra với các ngón tay), cờ hiệu, mã Morse, và bộc lộ khói. Phiên bản đồ đường bộ và các dấu hiệu hình hình ảnh cũng hướng dẫn, ấm áp, cùng hướng dẫn cho người dân. Trong những khi từ hoá là hiệ tượng phổ biến đổi nhất của ngôn ngữ, khối hệ thống và chuyên môn cũng bày tỏ suy nghĩ của con bạn và cảm giác khác.

*

*

*

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 1 to 8.


Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication. Generally, this expression of thoughts và feelings has been in the form of oral speech. When there is a language barrier, communication is accomplished through sign language in which motions stand for letters, words & ideas. Tourists, the deaf, and the mute have no resort to this size of expression. Many of these symbols of the whole words are very picturesque and exact và can be used internationally: spelling, however, can not.
Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or unintentionally. A wink can be a way of flirting or indicating that the tiệc ngọt is only joking. A nod signifies approval, while shaking the head indicates a negative reaction.
Other forms of nonlinguistic language can be found in Braille (a system of raised dots read with fingertips), signal flags, Morse code, and smoke signals. Road maps and picture signs also guide, warn & instruct people.While verbalization is the most common size of language, other systems & techniques also express human thoughts và feelings.
Kể từ lúc con người sinh sống trên trái đất, họ đang sử dụng các dạng thức giao tiếp khác nhau. Nói chung, sự thể hiện lưu ý đến và cảm giác này thường bằng lời nói. Khi bao gồm rào cản ngôn ngữ, giao tiếp được thực hiện thông qua ngôn từ ký hiệu, trong đó chuyển động thay vắt cho chữ cái, từ và ý tưởng. Khách du lịch, tín đồ điếc và tín đồ câm không có cách nào khác ngoài dùng dạng thức này. Gần như từ ngữ của dạng kí hiệu này rất nhộn nhịp và đúng mực và rất có thể được thực hiện trên phạm vi thế giới nhưng chính tả ko thể.
Ngôn ngữ khung hình truyền đạt ý tưởng phát minh hoặc để ý đến bằng những hành động nhất định, hoặc là nắm ý hoặc vô ý. Nháy mắt rất có thể là một giải pháp tán thức giấc hoặc chỉ ra rằng rằng buổi tiệc chỉ là trò đùa. Cái đồng ý đồng nghĩa với việc chấp thuận, trong lúc lắc dòng đầu cho thấy một bội phản ứng tiêu cực.
Các dạng thức khác của cách biểu đạt phi ngôn ngữ rất có thể được tra cứu thấy làm việc chữ nổi (một khối hệ thống các chấm béo được đọc bởi ngón tay), cờ báo hiệu, mã Morse, và các tín hiệu khói. Bạn dạng đồ đường bộ và hải dương báo hình hình ảnh cũng phía dẫn, lưu ý và chỉ dẫn người dân.
Mặc cho dù việc mô tả bằng lời là hình thức phổ biến chuyển nhất của ngôn ngữ, các hệ thống và kỹ thuật không giống cũng thể hiện để ý đến và cảm giác của con người.

*

A. Everybody uses only one form of communication

B. When language is a barrier, people will find other forms of communication.

C. Nonlinguistic language is invaluable to lớn foreigners.

D. Although other forms of communication exist, verbalization is the fastest.


Đáp án B

Dịch nghĩa: Câu nào dưới đây tóm tắt bài văn này đúng nhất?A . Mọi người chỉ áp dụng một hình thức giao tiếp B. Khi ngôn từ là rào cản, mọi bạn sẽ tìm được những bề ngoài giao tiếp khác
C. Dạng biểu đạt phi ngôn ngữ không tồn tại giá trị cùng với người quốc tế D. Tuy nhiên có rất nhiều dạng ngữ điệu khác tồn tại, diễn tả bằng lời nói vẫn là cấp tốc nhất
Giải thích: Để vậy được ý thiết yếu của bài xích để bắt tắt thì t cần tìm kiếm được ý thiết yếu của từng đoạn:+, “Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication”: Từ cơ hội con tín đồ sinh sống trên trái đất, họ đã áp dụng nhiều hình thức giao tiếp không giống nhau+, “Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or unintentionally”: ngôn ngữ hình thể truyền đạt ý tưởng phát minh hay tin tức qua những hành vi nhất định, một phương pháp cố ý tốt vô ý+, “Other forms of nonlinguistic language can be found in Braille (a system of raised dots read with fingertips), signal flags, Morse code, & smoke signals”: rất nhiều dạng thức không giống nhau của dạng biểu đạt phi ngôn ngữ được tìm kiếm thấy nghỉ ngơi Chữ nổi (một hệ thống chấm nổi đọc bởi ngón tay), cờ hiệu, mã Morse tốt khói+, “While verbalization is the most common form of language, other systems & techniques also express human thoughts và feelings”: mặc dù mô tả bằng nói lời là dạng thức giao tiếp phổ phát triển thành nhất, những hệ thống và kinh nghiệm khác cũng có thể có thể biểu đạt được cân nhắc và cảm giác của bé người=> Ngoài diễn đạt bằng ngôn ngữ, còn có những dạng thức tiếp xúc ngôn ngữ khác=> B


Đáp án D

Dịch nghĩa: từ “these” trong đoạn 1 chỉ còn __________A. Khách du ngoạn B. Người điếc và người câm C. Lưu ý đến và cảm xúc D. Những hoạt động của ngữ điệu kí hiệu
Giải thích: “these” được dùng để làm bổ nghĩa mang lại symbol: kí hiệu => these này sẽ đề xuất được kể đến ở vị trí trên cùng với một nhiều loại kí hiệu gì đóỞ trên, tác giả đang nói bởi vì “sign language in which motions stand for letters, words và ideas”: một loại ngôn ngữ kí hiệu mà chuyển động thay vậy cho chữ cái, tự ngữ và ý tưởng=> these = sign language motions


A. the deaf and the mute use an oral size of communication

B. verbalization is the most common khung of communication

C. there are many forms of communication in existence today

D. ideas and thoughts can be transmitted by body language


Đáp án A

Dịch nghĩa: tất cả những câu sau phần nhiều đúng không tính ____________________A. Bạn câm và fan điếc sử dụng một dạng tiếp xúc bằng khẩu ca B. Diễn tả ngôn từ là dạng thức tiếp xúc phổ đổi thay nhất
C. Có khá nhiều dạng tiếp xúc tồn tại ngày nay
D. Phát minh và để ý đến có thể được truyền đạt qua ngôn từ hình thể.Giải thích: thông tin nằm nghỉ ngơi đoạn: “When there is a language barrier, communication is accomplished through sign language in which motions stand for letters, words and ideas. Tourists, the deaf, & the mute have no resort to this khung of expression”: Khi bao gồm rào cản về ngôn ngữ, giao tiếp được tiến hành qua ngữ điệu kí hiệu mà trong đó chuyển động thay cố kỉnh cho chữ cái, ngôn từ và ý tưởng. Tín đồ du khách, người điếc và bạn câm không tồn tại cách làm sao khác quanh đó dạng thức biểu đạt này=>Người câm và fan điếc không tiếp xúc bằng khẩu ca mà bởi hành động
B. Đúng bởi vì “verbalization is the most common khung of language”: biểu đạt ngôn ngữ là dạng tiếp xúc phổ trở thành nhất
C. Đúng vày “Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication” Từ lúc con bạn sinh sinh sống trên trái đất, bọn họ đã áp dụng nhiều hình thức giao tiếp khác nhau => có tương đối nhiều dạng giao tiếp
D. Đúng vì chưng “Body language transmits ideas or thoughts by certain actions, either intentionally or unintentionally”: ngữ điệu hình thể truyền đạt ý tưởng phát minh hay thông tin qua những hành vi nhất định, một bí quyết cố ý giỏi vô ý


Đáp án C

Dịch nghĩa: Dạng nào dưới đây ngoại trừ diễn tả bằng khẩu ca là được sử dụng rộng rãi nhất trong số những người mù?
A. Ngôn ngữ hình thể B. Kí hiệu mẫu vẽ C. Chữ nổi D. Cờ kí hiệu
Giải thích: thông tin nằm sinh hoạt câu: “Braille (a system of raised dots read with fingertips)”: Chữ nổi một hệ thống chấm trội được đọc bởi ngón tay => fan khiếm thị rất có thể dùng tay để đọc chữ
A,B, C bạn khiếm thị ko thể thấy được => bắt buộc đọc hay giao tiếp được


Đáp án C

Giải thích: gồm những: oral speech, sign language, body toàn thân language, ,Braille , signal flags, Morse code, smoke signals, Road maps, picture signs


Câu 18. Sign language is said to lớn be very picturesque & exact and can be used internationally EXCEPT for____________

Đáp án A

Dịch nghĩa: fan ta nói rằng ngôn từ kí hiệu nhiều hình ảnh, chính xác và rất có thể được sử dụng trên toàn thế giới ngoại trừ____________A. Thiết yếu tả B. ý tưởng C. Tự ngữ D. Biểu đạt
Giải thích: tin tức có trong câu: “Many of these symbols of the whole words are very picturesque and exact and can be used internationally: spelling, however, can not”: không ít những kí hiệu này trong toàn cục từ vựng không ít hình ảnh, chính xác và hoàn toàn có thể được sử dụng trên toàn chũm giới, mặc dù chính tả thì không => A


A. keep from reading with their fingertips

B. create language barriers

C. express thoughts & feelings

D. be picturesque và exact


Đáp án C

Dịch nghĩa: Con người cần tiếp xúc để_______________A. Kìm giữ đọc bằng ngón tay chúng ta B: tạo thành rào cản ngôn ngữ
C. Thể hiện cân nhắc và cảm xúc
D: trở đề xuất nhiều hình hình ảnh và chủ yếu xác
Giải thích: thông tin nằm ở câu: “Ever since humans have inhabited the earth, they have made use of various forms of communication. Generally, this expression of thoughts & feelings has been in the size of oral speech”: Từ khi con bạn sinh sinh sống trên trái đất, chúng ta đã thực hiện nhiều dạng giao tiếp. Nói chung, cách biểu đạt suy nghĩ về và cảm hứng này có bề ngoài là bằng lời nói=> expression of thoughts & feelings = communication=> C


A. The Importance of Sign Language

B. Picturesque symbols of communication

C.

Xem thêm:

Ways of expressing feelings

D. Many forms of communication


Đáp án D

Dịch nghĩa: Đâu là tiêu đề hòa hợp nhất đến bài?
A. Tầm đặc biệt của ngôn từ kí hiệu B. Hình tượng giao tiếp các hình ảnh
C. Phương pháp để mô tả cảm xúc D. Có rất nhiều dạng thức giao tiếp Giải thích: Như nghỉ ngơi câu một, ta rất có thể thấy ý chính của bài bác là có khá nhiều dạng thức giao tiếp khác nhau và trong bài tác giả chỉ ra mọi dạng sẽ là gì => Tiêu đề: có không ít dạng thức giao tiếp


*

*


Liên hệ

hra.edu.vn