l version="1.0" encoding="UTF-8"?>100 QUẺ XÂM BÀ--聖 母 靈 籤 100 簽

100 QUẺ XÂM BÀ--聖 母 靈 籤 100 簽

(5/5)

nguyenthuy:SỐ 96 TRUNG BÌNH ( 中簽 )命蹇時乖莫强求 Mạng thúc thời quai mạc cưỡng cầu得安身䖏見優遊 Đắc an thân xứ kiến ưu du若遇上天人開口 Nhược ngộ thượng thiên nhân khai khẩu别有生涯不在休 Biệt hữu sanh nhai bất tại hưu
Dịch :命蹇時乖 Mạng thúc thời quai不如且守 Bất như thả thủ忽遇貴人 Hốt ngộ quí nhân無中見有 Vô trung kiến hữu
Vận mạng đã lệch sai
Hãy tạm chờ lúc này
Bổng có người quí giúp
Việc làm sẽ thẳng ngay
Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành kim , như vua Tống-Nhân-Tôn , khi mới chào đời cứ khóc hoài , đến khi có thầy cao tay đến làm phép mới chịu nín . Người xin được quẻ xâm này , phải cầu Trời khấn Phật thì tai hoạ mới tiêu tan , chớ nên cưỡng lại ý trời mà mang hoạ .SỐ 97 TRUNG BÌNH ( 中簽 )春秋直筆見人寒 Xuân thu trực bút kiến nhân hàn褒貶分明事事難 Bảo biếm phân minh sự sự nan游夏斯時先學聖 Du hạ tư thời tiên học thánh一毫未敢露詞端 Nhất hào vị cảm lộ từ đoan
Dịch :Xuân thu ngay thẳng viết ghê người
Khen chê trung nịnh rỏ mười mươi
Con cháu mai sau nên đọc thuộc
Làm không trung thật bị đời cười
Giải :時運將至 Vận thời gần đến nơi其命漸亨 Kỳ mạng tiệm hanh寅卯之月 Dần mão chi nguyệt未見昇騰 Vị kiến thăng đằng
Vận thời sắp đến nơi
Mạng này dần thảnh thơi
Qua tới tháng dần mão
Lên cao được sáng ngời
Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như chuyện ông Khổng-Tử làm kinh Xuân-Thu , khen chê rất công bằng đúng đắn , dầu văn tài như thầy Tử-Do , Tử-Hạ cũng không sửa được chữ nào . Người xin được quẻ xâm này , khá an phận chớ nên cầu cạnh mà thêm nhọc nhằn , gia đạo bình an êm thuận .SỐ 98 HẠ HẠ ( 下簽 )官符口舌不曾傳百怪生來舍荒涼夜夢更招魔鬼盛可宜齋戒祝神明Quan phù khẩu thiệt bất tằng truyền Bá quái sanh lai xả hoang lương Dạ mộng cánh chiêu ma quỉ thịnh Khả nghi trai giới chúc thần minh
Dịch :Chưa từng truyền miệng lệnh quan trên
Thê lương tiếng lạ tới vang rền
Nằm mộng quỉ yêu thêm quấy rối
Kính thần trai giới gấp trình lên
Giải :家门災變 Gia môn tai biến口舌官非 Khẩu thiệt quan phi宜叩神明 Nghi khấu thần minh必仗扶持 Tất trượng phò trì
Trong nhà phát hoạ tai
Kiện tranh cải lúc này
Nên khấn cầu thần thánh
Tới liền trợ giúp ngay
Lời bàn : quẻ xâm này thuộc về hành thổ , như chuyện ông Nhạc-Phi nằm mơ thấy hai con chó sủa nhau , người giải mộng nói đó là chữ ngục ( 獄 = khuyển+ngôn+khuyển ) , sau quả y như lời phải bị tù . Người xin đặng quẻ xâm này , phải cầu trời khấn phật phò trợ mới được an lành SỐ 99 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )自少辛勤得一官幾年埋沒簿書閑心思夢裡多顛倒顛倒誰知得自安Tự thiếu tân cần đắc nhất quan Kỷ niên mai một bạc thư nhàn Tâm tư mộng lý đa điên đảo Điên đảo thuỳ tri đắc tự an
Dịch :Tự nhỏ vùi mài được chức quan
Mấy năm đèn sách chẳng an nhàn
Trong lòng lo sợ luôn nghiêng ngã
Nào hay nghiêng ngã được an khang
Giải :辛勤得吉 Tân cần đắc cát求財宜和 Cầu tài nghi hoà運時後利 Vận thời hậu lợi病即退散 Bệnh tức thối tán
Tốt lành phải chuyên cần
Đường tài chớ buâng khuâng
Vận thời sau sẽ tới
Bệnh an khoẻ tấm thân
Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , như chuyện người Cấp-Ấm chức làm đến quan Thái-Thú , mà trong lòng luôn rầu lo , người xin được quẻ xâm này , trước tuy điên đảo sau bình an vô sự , tài lợi chẳng có , tật bệnh mau dứt , gia đình bình an .SỐ 100 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )家名求利兩相宜 Gia danh cầu lợi lưỡng tương nghi守株待兔未為遲 Thủ chu đãi thố vị vi trì片帆若得時更便 Phiến phàm nhược đắc thời canh tiện到底還他滿載歸 Đáo để hoàn tha mãn tải qui
Dịch :Đợi thỏ ôm cây đã đến thời
Gia đạo cầu tài được đúng nơi
Thuyền buồm căng gió đưa ngay lúc
Chở nặng đầy khoang quí của trời
Giải :求官得利 Cầu quan đắc lợi求財利益 Cầu tài lợi ích問信即回 Vấn tín tức hồi舟行滿載 Châu hành mãn tải
Thủ lợi nếu cầu quan
Có tài lợi đưa sang
Hỏi tin liền có đáp
Hàng quí chở đầy khoang
Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , như chuyện ông Chung-Đông đạt được công danh trở về nhà , người xin được quẻ xâm này , mọi việc thông hanh , gia đạo bình an , vạn sự đại cát ._________________HẾTThành thật cảm ơn quí vị-NT

Xem ngay thông tin hữu ích mà Tham
Xinh chia sẻ về quẻ xăm số 100 hay và chính xác nhất mang lại những kiến thức hấp dẫn. Nếu thấy hay đừng ngại chia sẻ bài viết này nhé. Tham
Xinh chuyên tư vấn kiến thức cuộc sống, giải mã giấc mơ kỳ thú, những con số bí ẩn và mẹo vặt trong cuộc sống!


Xin xăm quan Thánh thành tâm chuẩn xác hôm nay. Chức năng xin xăm quan Thánh được Tử Vi Số Mệnh chuyển từ 100 quẻ xăm quan thánh gửi tới bạn có lòng thành.

Bạn đang xem: Giải quẻ xăm số 100


*

Xin xăm QUAN THÁNH chuẩn xác hôm nay tại Tử Vi Số Mệnh

SỐ 1 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

千尺浮屠宝塔城 Thiên xích phù đồ bảo tháp thành 高峯頂上立停停 Cao phong đỉnh thượng lập đình đình 時人莫作尋常有 Thời nhân mạc tác tầm thường hữu 不是神仙難解登 Bất thị thần tiên nan giải đăng Dịch Tháp cao ngàn thước vững như thành Nguy nga đứng tại đỉnh non xanh Người đời chớ tưởng tầm thường quá Nào phải Thần Tiên khó vượt tranh Giải : 福不期得 Phước bất kỳ đắc 富不期驕 Phú bất kỳ kiêu 知滿知足 Tri mãn tri túc 諸禍潛消 Chư họạ tiềm tiêu Có phước không được chắc Giàu sang chớ tự phụ Lòng biết đủ là quí Tai họạ sẽ tiêu trừ Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành Thổ , các việc không được tốt cho lắm . Kiện thưa thất bại , gia trạch bình an , trăm điều phải lo tu nhân tích đức , cầu tài bình thường . Gắng làm việc thiện , tích thêm công đức , ví như cái tháp nguy nga trên tay đức Phật , dầu cho Thần Tiên cũng chẳng lên tới được , huống chi là người thường .

SỐ 2 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

秋闈一戰鶚橫飛 Thu vi nhất chiến kiêu hoành phi 便捧金書上帝基 Tiện bổng kim thư thượng đế kinh 此際金門好消息 Thử tế kim môn hảo tiêu tức 去布衣回換錦衣 Khứ bố y hồi hoán cẩm y Dịch : Phòng thu vang vọng cú bay ngang Tay viết phong thư trình đế hoàng Ngay lúc tin vui đăng khoa bảng Vinh quy áo gấm mặc xênh xang Giải : 君子若靈 文釆可觀 布衣門出 錦衣就換 Quân tử nhược linh Văn thái khả quan Bố y môn xuất Cẩm y tựu hoán *Dịch:- Công danh kiếm đặng Sang giàu chói rạng Khi đi áo vải Áo gấm về làng Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành kim , như lúc Tô Tần làm thuyết khách , đến ngày được vinh quy phú quí trở về , đeo thẻ ngà mão vàng , tước phẩm cao sang . Người xin được quẻ này rất tốt , công danh mãn nguyện , tài lợi như ý , việc hôn nhân thì không được tốt , phải phòng khẩu thiệt , bệnh căn lâu thuyên giảm .

SỐ 3 HẠ HẠ ( 下籤 )

滿園桃李正開時 Mãn viên đào lý chánh khai thì 淺白深紅色總宜 Thiển bạch thâm hồng sắc tổng nghi 何以東風若相妬 Hà dĩ đông phong nhược tương đố 曉來折去最高枝 Hiểu lai chiết khứ tối cao chi Dịch : Đang lúc khắp vườn nở lý đào Nhạt đậm trắng hồng đẹp biết bao Gió đông sao lấy lòng ganh ghét Sáng hừng thổi đứt gãy cành cao Giải : 花發遭風 Hoa phát tao phong 百事未遂 Bá sự vị toại 婚姻不成 Hôn nhân bất thành 求財求利 Cầu tài cầu lợi Hoa nở gặp gió dông Trăm việc chẳng ưng lòng Hôn nhân không thành tựu Cầu tài lợi đừng mong Lời bàn : Người xin được quẻ xâm này nên cẩn thận , mọi việc đều xấu . Tỉ như Hàn phu nhân tưng tiu vườn bông , chẳng dè sáng ra bị gió mưa thổi ngã tơi tả , làm cho mất sự hứng thú . Việc hôn nhân chẳng nên tính , tháng giêng đến tháng ba còn khá , qua đến hạ thì xấu , cầu tài chẳng toại ý , lại trong nhà có người bệnh , kỵ nhất là con trưởng nam , lục giáp trước gái sau trai , lo cầu Trời Phật hoá lành .

SỐ 4 HẠ HẠ ( 下籤 )

百花風雨半憂愁 Bách hoa phong vũ bán ưu sầu 萬事無過且逐流 Vạn sự vô qua thả trục lưu 昨晩燈花雖報喜 Tạc dạ đăng hoa tuy báo hỷ 徒然為我展眉頭 Đồ nhiên vi ngã triển mi đầu Dịch : Sự đời muôn việc mãi trôi trôi Trăm hoa mưa gió tả tơi rồi Đèn hoa đêm trước đưa tin tốt Uổng phí chau mày khổ kéo lôi Giải : 卦中主事 Quải trung chủ sự 半喜半憂 Bán hỷ bán ưu 燈花報喜 Đăng hoa báo hỷ 徒展眉頭 Đồ triển mi đầu Quẻ này phải hiểu cho Nửa mừng lại nửa lo Đèn đêm tuy tin tốt Lòng buồn vẫn rối mò Lời bàn : Quẻ này thuộc về hành thuỷ . Tỉ như nhà Hán người Lý – Linh có vợ đẹp , sau đi chinh chiến bị vây , song cũng giữ được sự thuỷ chung , dầu người kêu gả con cho nhưng chẳng chịu , đến khi trở về phu thê hoà hợp . Người xin đặng quẻ xâm này , trăm việc chẳng qua do số trời , trước khó sau dễ , việc hôn nhân ban đầu trắc trở sau thành , gắng cẩn thận khấn cầu Trời Phật , hết lòng lo lắng mới nên .

SỐ 5 TRUNG BÌNH ( 中籤 )

翩翩仙鶴欲凌雲 Phiên phiên tiên hạc dục lăng không 整刷翎毛趁曉風 Chỉnh loát linh mao sấn hiểu phong 萬里昂藏雖有志 Vạn lý ngang tàng tuy hữu lý 爭如人欲暗張弓 Tranh như nhân dục ám trương cung Dịch : Tiên hạc nhởn nhơ vỗ cánh bay Trời cao lồng lộng vượt tần mây Ngàn dặm ấp ôm bao chí cả Giương cung người ngắm hại thân này Giải : 欲知消息 Dục tri tiêu tức 看邊奇宜 Khán biên kỳ nghi 只防暗箭 Chỉ phòng ám tiễn 不可自欺 Bất khả tự khi Tin tức nếu muốn hay Diệu kỳ sẽ đến ngay Phòng người ganh ám hại Lơ là chịu lỗi sai Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như chim hạc của đức Thọ Tinh Quân . Lòng muốn chấp cánh bay tận trời mây , nhưng còn sợ kẻ trương cung chờ sẵn . Người xin được quẻ xâm này , nên gắng đề phòng kẻo bị người xấu mưu hại , tự thân có bệnh nên lo trị thuốc , mùa hạ thì tốt hơn các tiết khác .

SỐ 6 THƯỢNG THƯỢNG ( 上籤 )

風雲會虎問榮華 Phong vân hội hổ vấn vinh hoa 利路名揚信有涯 Lợi lộ dương danh tín hữu nhai 試問盤中爭一擲 Thí vấn bàn trung tranh nhất trịch 呼盧驚座滿盤花 Hô lư kinh tọa mãn bàn hoa Dịch : Phú quí hợp như gió vờn mây Thanh danh tài lời có tin ngay Xúc xắc mân vàng gieo muốn biết Vui mừng tài bảo thắng tràn đầy Giải : 風雲會合 Phong vân hội hiệp 乘時更改 Thừa thời canh cãi 金盤一擲 Kim bàn nhất trịch 好音喝采 Hảo âm hát thái Gió mây hội ngộ qua Đổi thay tốt cữa nhà Mâm vàng gieo canh bạc Thắng về mãi hát ca Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như Tôn chơn nhân trước chữa bệnh cho cọp , sau trị cho rồng , long hổ hội đáng mừng . Thời vận đã đến , cầu tài lợi thì toại nguyện . Các việc đều tốt , trừ mùa hạ và đông thì không được tốt cho lắm .

SỐ 7 THƯỢNG THƯỢNG ( 上籤 )

扁舟乘浪下波滄 Biên châu thừa lãng hạ ba thương 萬里浮雲去作商 Vạn lý phù vân khứ tác thương 百貨低昂從積蓄 Bách hoá đê ngang tùng tích súc 倍收財寳富還鄉 Bội thâu tài bảo phú hoàn hương Dịch : Xuồng nhỏ xuôi dòng chẻ sóng cao Mây bay ngàn dặm cứ ra vào Hàng hoá bán buôn thêm tích luỹ Tài vật mang về nặng biết bao Giải : 問一得二 Vấn nhất đắc nhị 少去多來 Thiểu khứ đa lai 公私允恊 Công tư doản hợp 最利求財 Tối lợi cầu tài Hỏi một sẽ được hai Ít đi nhiều tới ngay Công tư đều thông suốt Tốt tươi cầu lợi tài Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như ông Phạm Lãi ngồi thuyền chơi ngũ hồ , người xin đặng quẻ xâm này tài lợi thì hợp , công danh chẳng tốt cho lắm , sớm nở tối tàn . Đường buôn bán thạnh vượng , mùa thu đông rất tốt , tiết hạ bình thường .

SỐ 8 HẠ HẠ ( 下簽 )

兩家無事起爭端 Lưỡng gia vô sự khởi tranh đoan 教訟教和且未閑 Giáo tụng giáo hoà thả vị nhàn 假使公庭無剖制 Giã sử công đình vô phẫu chế 將為刻木巧爲奸 Tương vi khắc mộc xảo vi gian Dịch : Hai nhà tranh cãi cứ miên man Kiện thưa rối rắm chẳng an nhàn Công đường lý lẽ chưa phân rỏ Biện minh dẫu khéo cũng là gian Giải : 口舌相爭 家道不寜 求財不遂 婚姻不成 *Âm:- Khẩu thiệt tương tranh Gia đạo bất ninh Cầu tài bất toại Hôn nhân bất thành *Dịch:- Miệng lưỡi đã cãi tranh Gia đạo chẳng an lành Cầu tài không toại ý Hôn nhân kết không thành Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như trong truyện ” nhị thập tứ hiếu “ . Người Đinh Lăng vì nhớ cha mẹ nên tạc tượng cây lên mà thờ phụng . Khi đi vắng vợ ở nhà lấy kim chích vào tay tượng ra máu . Đinh Lang về hay việc liền bỏ vợ . Người xin được quẻ xâm này , gia đạo không yên ổn , mọi việc đều không như ý , cẩn thận hoạ tai , các việc đều xấu .

SỐ 9 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

青山砍下一枝松 Thanh sơn khảm hạ nhất chi tòng 為棟為樑恐未中 Vi đống vi lương khủng vị trung 行前只合問驅使 Hành tiền chỉ hiệp vấn khu sử 為君六月換清風 Vi quân lục nguyệt hoán thanh phong Dịch : Núi cao đốn ngã một cây tòng Kèo cột chẳng vừa cũng phí công Đường có thuận thông như có hỏi Tháng sáu hãy chờ gió mát trong Giải : 物未得價 Vật vị đắt giá 且宜待守 Thả nghi đãi thủ 若問亨通 Nhược vấn hanh thông 值待夏秋 Trực đãi hạ thu Giá hàng vẫn đứng yên Chờ đợi chớ ưu phiền Thuận thông như có hỏi Thu hạ tốt tới liền Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như vua Hán võ đế đốn cây thông trên núi về làm cung điện , chẳng dè cây rất xấu không dùng vào đâu được . Chẳng khác nào ý mình , muốn chọn người hay mà gặp toàn kẻ dốt , trăm việc điều không được tốt , làm việc gì nên đề phòng cẩn thận , tháng sáu trở đi mới được như ý , tuy có quí nhơn phò giúp song phải xét dò kỷ lưỡng mới làm .

SỐ 10 HẠ HẠ ( 下簽 )

鉛刀刮体終無刃 Diên đao quát thể chung vô nhẫn 石磬頻敲豈有聲 Thạch khánh tần xao khỉ hữu thanh 捉月高空兼捕影 Tróc nguyệt cao không kiêm bổ ảnh 誰知到底是虚名 Thuỳ tri đáo để thị hư danh Dịch : Gõ hoài khánh đá có kêu không Dao cầm tự cắt sao cam lòng Trăng sáng trên cao theo bắt bóng Chỉ là hư ảo chớ chờ trông Giải : 問事不成 Vấn sự bất thành 婚姻不爭 Hôn nhân bất tranh 畫餅充飢 Hoạ bỉnh xung cơ 總是虛空 Tổng thị hư không Hôn nhân chớ đợi trông Bánh vẽ sao no lòng Các việc không thành tựu Cuối cùng chỉ hư không Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành kim , tỉ như Tào-Tháo cầm quân đánh giặc , đang lúc hạn hán , quân binh ai cũng đang khát nước . Tào-Tháo bèn nghĩ kế nói : – Phía trước có rừng mai . Nghe xong ai nấy đều thèm mà không khát nữa . Quẻ này không được tốt , ví lúc đói mà gặp bánh vẽ , khánh đá gõ không kêu , như cầm dao tự cắt mình , mọi việc nên cẩn thận .

SỐ 11 HẠ HẠ ( 下簽 )

野老傳音事未訛 Dã lão truyền âm sự vị ngoa 主人先笑後呵呵 Chủ nhân tiên tiếu hậu kha kha 琴書絃斷膠難續 Cầm thư huyền đoạn giao nan tục 為鏡麈深久不磨 Vi kính trần thâm cữu bất ma Dịch : Người rừng đưa tới lắm tin sai Trước cười sau chịu cảnh bi ai Dây đàn đã đứt keo sao nối Bụi kính bám lâu khó rửa mài Giải : 先笑後哭 Tiên tiếu hậu khấp 喜悲未足 Hỷ bi vị túc 疾病難癒 Tật bệnh nan du 必生孝服 Tất sanh hiếu phục Trước cười sau lệ rơi Buồn vui cứ rối bời Tật bệnh chưa qua khỏi Người thân chịu xa rời Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc hành thuỷ , người xin được quẻ này , các việc điều xấu cã , như dây đàn đã đứt , lấy keo sao gắn lại cho được , kiếng đã mờ khó lau chùi cho sáng tỏ . Mùa xuân hạ còn khá , đến mùa đông thì chẳng tốt , cần phòng người tiểu nhân hãm hại . Bệnh tật nguy hiểm khó mạnh lành , khá cầu trời khẩn Phật , họa chăng ban phước giúp tai họa tan dứt .

SỐ 12 HẠ HẠ ( 下簽 )

兩梗相爭必有傷 Lưỡng cảnh tương tranh tất hữu thương 爭如忍辱勝相剛 Tranh như nhẫn nhục thắng tương cương 若然閉口深藏舌 Nhược nhiên bế khẩu thâm tàng thiệt 自有傍人說短長 Tự hữu bàn nhân thuyết đoản trường Dịch : Hai bên tranh cãi mất tình thương Chi bằng nhẫn nhịn cứ như thường Nên lúc miệng im cùng nuốt tiếng Bỏ mặc người bên nói nhiễu nhương Giải : 兩梗相爭 Lưỡng cảnh tương tranh 必有傷損 Tất hữu thương tổn 閉口藏舌 Bế khẩu tàng thiệt 人説短長 Nhân thuyết đoản trường Hai nhà tranh cãi hoài Cảm tình sẽ mất ngay Nên nhịn lời nuốt tiếng Người nói bỏ bỏ ngoài tai Lời bàn : Quẻ xâm nay thuộc về hành thuỷ , tỉ như người Lưu- Kỳ bị mẹ ghẻ đố kỵ luôn tìm cách hãm hại , bèn nghe theo lời Lưu-Bị và Khổng- Minh ra trấn nhậm ngoài biên cương , nên tránh được tai hoạ . Người xin được quẻ xâm này khá nên giữ mình , trăm điều phải nhẫn nhịn mới tránh bị mang hại . Các việc đợi thời đừng nóng dội mà thất bại .

SỐ 13 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

將軍英譽果無雙 Tướng quân anh dự quả vô song 談笑平戌作正邦 Đàm tiếu bình nhung tác chánh ban 南北東西皆畏服 Nam bắc đông tây giai uý phục 不勞兵馬自歸降 Bất lao binh mã tự qui hàng Dịch : Tướng quân danh tiếng đã lên cao Dẹp giặc biên cương giữ vững trào Nam bắc đông tây đều khiếp sợ Giặc hàng không động cuộc binh đao Giải : 人能有志 Nhân năng hữu chí 名利遂意 Danh lợi toại ý 不敵而降 Bất địch nhi hàng 不怒而畏 Bất nộ nhĩ uý Có chí phải vững vàng Danh lợi mới cao sang Không khổ công chinh chiến Giặc sợ tự theo hàng Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , ví như Ban-Siêu cầm quân đánh giặc , không cần nhọc công binh sĩ , vận chuyển khí tài , quân lương . mà đi đến đâu các nơi đều theo quy hàng . Người xin được quẻ xâm này trăm việc đều tốt , công danh tài lợi thoả nguyện , phú quí giàu sang . Riêng việc hôn nhân thì không tốt cho lắm

SỐ 14 HẠ HẠ ( 下簽 )

間使眞誠賤丈夫 Gian sử chân thành tiện trượng phu 天涯海角肆貪魚 Thiên nhai hải giác tứ tham ngư 不如作早還鄉井 Bất như tác tảo hoàn hương tĩnh 河浪波神要害佢 Hà lãng ba thần yếu hại thân Dịch : Việc giữa người hiền với tiểu nhân Biển xa tham cá bỏ ao gần Nên sớm quay về nơi chốn cũ Tránh sóng cuốn vào hại tấm thân Giải : 浮名浮利 Phù danh phù lợi 不可苟貪 bất khả cẩu tham 貪圗不厭 Tham đồ bất yếm 家遭橫禍 Gia tao hoạnh hoạ Danh lợi tựa mây bay Tham lam cứ tính hoài Mãi đem lòng ôm ấp Cửa nhà vướng hoạ tai Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , tỉ như Sở Hạng Vương không nghe lời Phạm-Tăng , coi thường Lưu-Bang , không chịu trọng dụng Hàn-Tín . Sau bị thất bại mà tự vẫn tại sông Ô-Giang . Người xin đặng quẻ xâm này , công danh tài lợi đều trôi theo dòng nước , làm việc gì phải cẩn thận , đừng quá nóng vội .

SỐ 15 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

春到園林萬物生 Xuân đáo viên lâm vạn vật sanh 蟄蟲啓户蟻求伸 Cũng trùng khải hộ nghĩa cầu thân 人知南北東西去 Nhân tri nam bắc đông tây khứ 得處䖏應須遇貴人 Đắc xứ ứng tu ngộ quí nhân Dịch : Xuân hoa đua nở khắp trong sân Kiến vui dế hát tiếng vang rần Đi dạo tự do theo bốn hướng Rạng rỡ nơi này gặp quí nhân Giải : 時來運亨 Thời lai vận hanh 窮屈得伸 Cùng khuất đắc thân 東西南北 Đông tây nam bắc 到處逢春 Đáo xứ phùng xuân Thời vận đã thông hanh Nghèo qua nay đạt thành Dạo vui chơi khắp chốn Nơi nào cũng xuân lành Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như Lưu Võ-Tích xem hoa đào trong vườn đua nở lúc xuân . Người xin được quẻ xâm này , đã qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai , công danh chói rạng tài lợi giàu sang , vinh hoa phú quí . Trăm việc đều tốt , làm chuyện gì cũng đắc thắng , mùa Xuân Hạ là tốt nhất , Thu Đông tầm thường .

SỐ 16 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

陽剛用事正陰消 Dương cương dụng sự chánh âm tiêu 二德當權散百妖 Nhị đức đương quyền tán bách yêu 當是大明中正照 Đương thị đại minh trung chánh chiếu 妖娘跳踢不為嬌 Yêu nương khiêu dịch bất vi kiều Dịch : Việc đang dương thịnh lướt âm suy Cao đức tà ma phá được gì Ngay lúc giữa trưa vầng nắng chiếu Yêu quỷ quấy rầy lẫn tránh đi Giải : 大明正照 Đại minh chánh chiếu 得勝迎祥 Đắc thắng nghinh tường 疾病漸消 Tật bệnh tiệm tiêu 諸悪潛藏 Chư ác tiềm tàng Nắng tươi chiếu xung quanh Thắng lợi đón tốt lành Tật bệnh mau tan dứt Họa tai cũng tan nhanh Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , tỉ như ông Bao-Công khi thẩm án , bao nhiêu kẻ gian tà yêu mị đều phải tránh xa , người xin đặng quẻ xâm này , phước đã đến không lo tổn hại chi cả , lại khiến tiểu nhân kính phục , trăm việc đều nên , công danh toại chí , bệnh căn thuyên giảm . Làm việc phải phân định đúng sai , mới đắc thắng toàn vẹn .

SỐ 17 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

桑條無葉禾苗枯 Tang điều vô diệp hà miêu cô 春來將發物未甦 Xuân lai tương phát vật vị tô 若要精嚴學正授 Nhược yếu tinh nghiêm học chánh thụ 風霜一夜水平湖 Phong sương nhất dạ thuỷ bình hồ Dịch : Nắng hạng lúa khô dâu héo cây Mầm tơ chưa mọc lúc xuân này Chuyên tâm nên học theo đường chánh Sương gió qua đêm hồ nước đầy Giải : 凡有所求 Phàm hữu sở cầu 貴乎話成 Quí hô thoại thành 人事玩卽 Nhân sự ngoan tức 天理自明 Thiên lý tự minh Mọi việc nếu cầu xin Lời nói phải thật tình Sự đời vừa qua dứt Lẽ trời tự phân minh Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tiy như chuyện hai ông Khổng-Nhân và Nguyễn-Nhường , gặp đang lúc xuân mà cây vẫn khô héo , không ra mầm lá biết là số phận đã suy . Người xin đặng quẻ xâm này các việc đều xấu , như cây bị đóng tuyết , chờ nắng ấm mới mọc lá hoa được .

SỐ 18 HẠ HẠ ( 下簽 )

愁雲恨雨作陰明 Sầu vân hận vũ tác âm minh 一醉花前喚不醒 Nhất tuý hoa tiền hoán bất tinh 若問貴人能安否 Nhược vấn quí nhân năng an phẩu 為誰遊水己東傾 Vi thuỳ du thuỷ dĩ đông khuynh Dịch : Mây buồn mưa mãi kéo âm u Vườn hoa say ngã ngủ lu bù Thân có an lành như muốn hỏi Nước nghiêng chảy cạn sao ngao du Giải : 求財不遂 Cầu tài bất toại 官灾未退 Quan tai vị thối 疾病未癒 Tật bệnh vị dự 百事暗昧 Bách sự ám muội Cầu tài chẳng toại lòng Kiện thưa chớ chờ trông Bệnh tật chưa thuyên giảm Trăm việc khó chất chồng Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , tỉ như lúc vua Tương-Vương nằm mộng tại núi Vu Sơn , thấy Thần Nữ xưng mình sớm làm mây , chiều làm mưa . Người xin đặng quẻ xâm này chẳng nên say đắm việc hoa nguyệt , công danh tài lợi trôi theo dòng nước , phải năng cúng vái Trời Phật mới được hoạ tan phước đến , trăm điều nên cẩn thận .

SỐ 19 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

天子端居正面南 Thiên tử đoan cư chánh diện Nam 兩班文武締玄談 Lưỡng ban văn võ đế huyền đàm 紫芝殿内祥雲藹 Tử chi điện nội tường vân ế 求嗣椒房得美男 Cầu tự tiêu phòng đắc mỹ nam Dịch : Quay mặt hướng nam ngự điện rồng Văn võ hai hàng nhận thụ phong Vua quan bàn luận vui hoà nhã Sanh con trai đẹp ở trong phòng Giải : 官門太平 Quan môn thái bình 私門有喜 Tư môn hữu hỷ 占孕生男 Chiêm thai sanh nam 占訟有理 Chiêm tụng hữu lý Tới quan được ấm yên Kiện thưa thắng lý liền Có thai sanh quí tử Gia đạo tốt triền miên Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành hoả , như chuyện vua Đường Minh-Hoàng và Dương Quí-Phi , rất yêu chuộng An Lộc-Sơn , người xin được quẻ xăn này , làm điều chi cũng tốt , nhưng phải thận trọng , cầu tài công danh toại ý , gia đạo bình an .

SỐ 20 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

紛紛南北路歧多 Phân phân Nam Bắc lộ kỳ đa 觸景昏迷怎奈何 Xúc cảnh hôn mê chẩm nại hà 忽遇貴人相指引 Hốt ngộ quí nhân tương chỉ dẫn 此身方喜出塵羅 Thử thân phương hỷ xuất trần la Dịch : Nam Bắc đôi đường nghĩ rối ren Lo lắng như đêm thiếu ánh đèn Bổng gặp quí nhân ra chỉ giúp Thân này lại bước vượt đường quen Giải : 如人暗昧 Như nhân ám muội 即無所見 Tức vô sở kiến 忽遇貴人 Hốt ngộ quí nhân 患难悉絶 Hoạn nạn tịch tuyệt Việc làm gặp u mê Đừng buồn khổ ê chề Bổng gặp được người quí Nạn thoát lòng hả hê Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , tỉ như chuyện Lục-Tổn vào trận bát quái cũa Khổng-Minh , đang cơn nguy khốn , may gặp được Huỳnh Thừa-Ngân chỉ đường mà thoát ra được trận đồ . Người xin được quẻ xâm này , tuy trước khó nhưng sau lại dễ , không cần phải buồn lo , nhờ có quí nhân chỉ giúp . Đi xa cầu tài thì nhân lúc mùa Xuân , duy việc hôn nhân không được tốt , đến mùa Hạ mọi việc đều thuận thông .

SỐ 21 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

客來訪問子如何 Khách lai phỏng vấn tử như hà 田可耕兮平地鋤 Điền khả canh hề bình địa sừ 耕下一年成就䖏 Canh hạ nhất niên thành tựu xứ 不如秋末即冬初 Bất như Thu mạt tức Đông sơ Dịch : Canh tác hỏi người có tốt không Đất bằng cuốc xới cứ gieo trồng Một năm chăm sóc nay thành tựu Trúng mùa Thu cuối tiết đầu Đông Giải : 客來問訊 Khách lai vấn tín 百事無虛 Bách sự vô hư 占孕生男 Chiêm dựng sanh nam 惟勤有功 Duy cần hữu công Người tới có hỏi tin Siêng năng ở tự mình Có thai sanh quí tử Trăm điều được tốt xinh Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , như chuyện Lưu-Thần và Nguyễn-Triệu đã đi vào núi Thiên Thai . Người xin đặng quẻ xâm này , ráng siêng năng vì thời vận tốt đã đến , danh lợi rực rỡ , tháng 9 và 10 là tốt nhất . Song nên giữ phận , sang giàu đừng quá kiêu căng ỷ thế .

SỐ 22 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

喜襲眉間一㸃黃 Hỷ tịch mi gian nhất điễm hoàng 詔書催子入朝堂 Chiếu thư thôi tử nhập triều đường 從今顕達皆榮貴 Tùng kim hiển đạt giai vinh quí 日待天顏被寵光 Nhật đãi thiên nhan bị sủng quang Dịch : Nhận được chiếu vua nở mặt mày Triều đình hớn hỡ bước vào ngay Từ nay thành đạt thêm giàu có Thiên nhan gặp mặt chuộng anh tài Giải : 喜襲眉間 Hỷ tịch mi gian 前途向榮 Tiền đồ hướng vinh 求官顕逹 Cầu quan hiển đạt 婚姻必成 Hôn nhân tất thành Niềm vui đã rõ ràng Đường tới được giàu sang Hôn nhân thành phối ngẫu Công danh tiến thênh thang Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như ông Quản-Trọng giúp vua Tề Hoàn-Công lên làm minh chủ , thống lãnh các chư hầu . Người xin được quẻ xâm này , công danh toại nguyện , như gặp hội rồng mây , giàu sang tột bậc , mùa Xuân thì tốt hơn các mùa khác , lục giáp sanh trai , tật bệnh mau lành , phú quí rạng danh , trăm việc đều tốt cả .

SỐ 23 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

圍棋勝敗合如何 Vi kỳ thắng bại hiệp như hà 滿棋一到底還他 Mãn kỳ nhất đáo để hoàn tha 誰把真心勞苦力 Thuỳ bả chân tâm lao khổ lực 不如及早去求和 Bất như cập tảo khứ cầu hoà Dịch : Ván cờ cao thấp đã bày ra Kỳ phùng đối thủ thắng sao qua Mãi khổ nghĩ suy đi quyết đấu Chi bằng nhường bước để cầu hoà Giải : 弱不强敵 Nhược bất cường địch 迎事艱難 Nghinh sự gian nan 寡不敵衆 Quả bất địch chúng 上為求和 Thượng vi cầu hoà Yếu thế đâu thắng đông Các điều khó chất chồng Tự nghĩ mà lượng sức Thuận hoà việc mới thông Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như vua Nghiêu đặt ra bàn cờ để dạy con , muốn hơn thua thì phải lao tâm nhọc trí , chớ không phải dễ , nên các việc hoà là quí . Người xin được quẻ xâm này , chẳng nên cạnh tranh điều chi cả , mang vận hơi suy , nên an phận thủ thường mà chờ thời , chớ nên nóng vội .

SỐ 24 HẠ HẠ ( 下簽 )

子别父兮妻别夫 Tử biệt phụ hề thê biệt phu 相煎豆箕親也疎 Tương tiễn đậu ky thân dã sơ 深夜分明月頼曉 Thâm dạ phân minh nguyệt lại hiểu 遶樹誰知有鳥鳴 Nhiễu thụ thuỳ tri hữu điểu minh Dịch : Cha con cách biệt vợ xa chồng Rể thân nấu đậu có đành không Đêm đen trăng tỏ soi đường thẳng Chim hót rừng cây ai thấu lòng Giải : 骨肉分離 Cốt nhục phân ly 不和六親 Bất hoà lục thân 交爭口舌 Giao tranh khẩu thiệt 六畜更防 Lục súc cánh phòng Ruột thịt phải lìa xa Thân tộc lại bất hoà Miệng lao xao tranh cãi Chăn nuôi xấu tới nhà Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như chuyện người Tào-Phi , muốn hại em là Tào-Thực không được , sau cho đi nhậm chức nơi xa , và luôn đem lòng nghi kỵ . Người xin được quẻ xâm này mùa xuân mới tốt , phòng kẻ tiểu nhân ám hại , bệnh lâu lành , hôn nhân không hợp.

SỐ 25 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

故人有約在深閨 Cố nhân hữu ước tại thâm khuê 擬向花前拱手携 Nghi hướng hoa gian củng thủ huề 爭奈浮雲翳明月 Tranh nại phù vân ế minh nguyệt 好風為我作金銀 Hảo phong vi ngã tác kim ngân Dịch : Người xưa đã hẹn tại khuê phòng Nắm tay dạo bước ngắm vườn bông Bổng chốc ánh trăng mây lấp bóng Chờ gió thổi tan lại sáng trong Giải : 人有謀望 Nhân hữu mưu vọng 事多阻滯 Sự đa trở trệ 忽遇貴人 Hốt ngộ quí nhân 諸事悉免 Chư sự tịch miễn Tính mưu người biết chăng Các việc bị trở ngăn Bổng gặp được người quí Trăm điều hết khó khăn Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành hoả , tỉ như Trương Quân Thuỵ hẹn gặp Thôi Oanh Oanh tại vườn hoa , chẳng dè bị mây áng mất ánh trăng , may có trận gió mát thổi mây tan , đem lại ánh sáng . Người xin được quẻ xâm này tuy gặp vận , song có không ít cách trở . Nếu gặp được quí nhân giúp mới thành việc , nên chờ đợi thời đến , mùa Xuân Hạ không tốt , đến Thu Đông thì các việc mới hanh thông .

SỐ 26 HẠ HẠ ( 下簽 )

朱雀臨身事未佳 Chu tước lâm thân sự vị giai 改謀動用事多猜 Cả i mưu động dụng sự đa sai 病纏胃膈何能免 Bệnh triền vị cách hà năng miễn 口舌交爭又破財 Khẩu thiệt giao tranh hựu pha tài Dịch : Chim sẽ tới bên việc chẳng lành Việc làm thay đổi mãi loanh hoanh Bệnh đau cắt dạ làm sao tránh Của mất đi rồi lại cãi tranh Giải : 朱雀臨身 Chu tước lâm thân 動用未亨 Động dụng vị hanh 疾病未退 Tật bệnh vị thối 口舌交爭 Khẩu thiệt giao tranh Đã rỏ tại lúc này Nhưng làm chẳng gặp may Tật bệnh chưa qua khỏi Cãi tranh mãi kéo dài Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành hoả , tỉ như vi trùng truyền bệnh , làm cho rối loạn thân thể , kiện cáo tranh giành , trăm việc không được tốt , nên chậm mà chờ thời , nóng vội sẽ hư việc . Năng cúng vái trời đất , khẩn cầu Thánh Thần phò trợ mới được yên ổn .

SỐ 27 HẠ HẠ ( 下簽 )

平原兔死狗當烹 Bình nguyên thố tử cẩu đương phanh 鳥盡弓藏事未亨 Điểu tận cung tàng sự vị hanh 行滿功成須退歩 Hành mãn công thành tu thối bộ 不然禍患及臨身 Bất nhiên hoạ hoạn cập lâm thân Dịch : Thỏ hết phải đành giết chó ngay Vắng chim cung nõ để chi hoài Công việc đã thành nên thối bước Bằng không thân vướng hoạ cùng tai Giải : 高䖏休扳 Cao xứ hưu bản 危處休履 Nguy xứ hưu phúc 若能退歩 Nhược năng thối bộ 方可免憂 Phương khả miễn ưu Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , tỉ như triều Hán , Hàn-Tín bị bà Lữ Hậu mưu hại . Người xin được quẻ xâm này , trăm việc nên nhẫn nhịn chớ quá tham cầu , công danh phú quí , tài lợi vinh hoa đều thả trôi theo dòng nước , cẩn thận mà chờ thời thì hay hơn .

SỐ 28 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

人言日落是天涯 Nhân ngôn nhật lạc thị thiên nhai 望斷天涯未見家 Vọng đoạn thiên nhai vị kiến gia 山碧天峯相阻隔 Sơn bích thiên phong tương cách trở 碧山又被霧雲遮 Bích sơn hựu bị vụ vân già Dịch : Người nói bóng tà ngã cuối trời Nhớ nhung quê cũ có đâu vơi Vách đá cheo leo ngàn trở cách Mây mù ngăn lối chịu rối bời Giải : 占財用事 Chiêm tài dụng sự 貴有阻隔 Quí hữu trở cách 善悪未分 Thiện ác vị phân 憂疑未决 Ưu nghi vị quyết Công việc chịu khổ kham Tiền tài chớ quá tham Giữ lành chưa phân rõ Nghi ngại chẳng nên làm Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , tỉ như ông Hàn-Dũ bị đày đi đất Triều Châu , giữa đường gặp mây mù che lấp . Người xin được quẻ này , muôn việc gặp trắc trở , phải cẩn thận đề phòng , ngừa tai hoạ đến mình . Thời vận chưa hanh thông ,nhẫn nại mà đợi chờ thời tới .

SỐ 29 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

孽龍得雨亢崢嶸 Nghiệt long đắc vũ cáng tranh vanh 位極名高成履冰 Vị cực danh cao thành phục băng 假若急流能勇退 Giã nhược cấp lưu năng dũng thối 免教滿溢便高傾 Miễn giao mãn dật tiện cao khuynh Dịch : Rồng cạn bay lên lúc đổ mưa Trên cao băng đóng cũng bằng thừa Ẩn mình nên gấp lo lui bước Vượt cao té nặng phải phòng ngừa Giải : 勢不可倚 Thế bất khả ỷ 權不可持 Quyền bất khả trì 居中应免 Cư trung ứng miễn 見利義思 Kiến lợi nghĩa tư Kiếm tiền phải nghĩa nhân Ỷ quyền thế chớ gần Cửa nhà đều yên ổn Tốt lành nhớ tỏ phân Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như rồng cạn gặp mưa , lúc bay lên thì gặp phải băng đóng trên cao . Người xin đặng quẻ xâm này , nếu vận đến cũng đừng ỷ thế mà vương hại vào thân , như Uất Trì-Cung làm quan lục phẩm , sau bị Dương Vương cách chức , đầy quá thì phải trào . Chỉ vừa mới đặng , đừng quá tham danh lợi mà mang hại .

SỐ 30 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

擇地安身漸有依 Trạch địa an thân tiệm hữu y 貴人指引在斯時 Quí nhân chỉ dẫn tại tư thì 改过若遇龍蛇日 Cải qua nhược ngộ long xà nhật 琴瑟和諧百事宜 Cầm sắc hoà hài bá sự nghi Dịch : Chọn nới đất tốt đễ an thân Chỉ dẫn lúc này có quí nhân Nếu như giờ tháng vào Thìn Tỵ Đàn ca hoà nhịp hợp trăm phần Giải : 求財求官 Cầu tài cầu quan 和合婚姻 Hoà hợp hôn nhân 辰巳之日 Thìn tỵ chi nhật 可以進身 Khả dĩ tiến thân Thăng chức với cầu tài Hôn nhân đã tốt thay Đến tháng lành thìn tỵ Công danh tiến bước dài Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , tỉ như ông Lữ-Vọng ngồi câu cá tại sông Vị , gặp vua Văn-Vương đến rước , vì biết là người tài giúp tế thế an bang . Người xin được quẻ xâm này , muôn việc đều tốt cả , thời vận công danh phú quí đúng theo sở nguyện .

SỐ 31 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

過盡重山隔浪來 Quá tận trùng sơn cách lãng lai 此身方喜出塵埃 Thử thân phương hỷ xuất trần ai 一聲霹雳雷雲震 Nhất thanh phích lịch lôi vân chấn 直上雲霄跨九台 Trực thượng vân tiêu khoa cửu đài Dịch : Vượt ngàn biển núi đến nơi này Thân đà vui bước khỏi trần ai Văng vẳng bên tai rền tiếng sấm Mây cao vững tới cửu trùng đài Giải : 卦中主事 Quái trung chủ sự 先難後易 Tiên nan hậu dị 霹雳一聲 Phích lịch nhất thanh 天書先起 Thiên thư tiên khởi Trước khó sau dễ dàng Lòng người chớ hoang mang Bên tai nghe tiếng sấm Sách trời viết rõ ràng Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , tỉ như Đức Hứa Chân Nhân , trì chí tu niệm , qua bao khổ tâm nhọc xác , sau mới đắc đạo lên trời . Người xin đặng quẻ xâm này , nên bền lòng thì trăm việc được thành công , khi vận đến nhanh như sấm nổ , giàu sang rực rở , song phải nhẫn nại đừng quá tham cầu .

SỐ 32 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

幾年宦海苦淹才 Kỷ niên quan hải khổ yêm tài 欲進前程未得諧 Dục tiến tiền trình vị đắc hài 一夜神人傳好夢 Nhất dạ thần nhân truyền hảo mộng 紫坭封詔下天來 Tử nê phong chiếu hạ thiên lai Dịch : Bao năm chìm nổi khổ mênh mông Đường tới loanh quanh chẳng hợp lòng Một đêm thần đến truyền tin tốt Sắc chỉ trời ban chiếu một phong Giải : 沙裡有金 石中藏玉 但一逢貴 滿屋光輝 Sa lý hữu kim Thạch trung tang ngọc Đản nhất phùng quí Mãn ốc quang huy *Dịch:- Đãi cát phải thấy vàng Gặp mặt người quí sang Đá kia ẩn ngọc bích Cửa nhà tốt huy hoàng Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như Vương-Bột là học trò nghèo , đi thăm cha gặp vận , nhờ gió đưa đến Đằng Vương Các , làm bài tuyệt thi lưu lại cho hậu thế , người người đều khen phục tài năng . Người xin được quẻ xâm này mọi việc đều tốt , duy có việc hôn nhân thì không nên định .

SỐ 33 HẠ HẠ ( 下簽 )

馮夷鼓浪滌為災 Phùng di cổ lãng địch vi tai 斷纜拖船去不回 Đoạn lãm đà thuyền khứ bất hồi 縱有神人主暗祐 Tung hữu thần nhân chủ ám hựu 遠害自身也損財 Viễn hại tự tha dã tổn tài Dịch : Nương chẽ vỗ gào lớp sóng nhồi Kéo thuyền dây đứt cuốn trôi trôi May có thần linh theo hộ trợ An thân tài phải mất đi rồi Giải : 災害欲來 Tai hại dục lai 豈能逃避 Khỉ năng đào tị 若不害身 Nhược bất hại thân 亦須損財 Diệc tu tổn tài Gặp vạ gió tai bay Khó tránh khỏi lúc này Muốn thân không bị hại Mất tiền của đi thay Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như lúc Bình Tử đi buôn , thuyền ra xa bến , bổng có gió nổi sóng cao , muốn trở vào cũng không được , thuyền bị trôi vạt hàng hoá rơi rớt , tưởng hại đến nơi , may nhờ quí nhân giúp kéo vào bờ . Người xin được quẻ xâm này , khá lo tu niệm thiện tâm , tuy hao tài mà thân khỏi bị hại , quá tham cầu là không tốt .

SỐ 34 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

行藏對對要知機 Hành tàng đối đối yếu tri cơ 老鶴何天不可飛 Lão hạc hà thiên bất khả phi 道合可行非則止 Đạo hiệp khả hành phi tắc chỉ 老身為稻莫梁肥 Lão thân vi đạo mạc lương phì Dịch: Mọi việc nếu làm đoán trước ngay Hạc già yếu sức muốn tung bay Lẽ trời có hợp mau ngưng bước So tuổi yên như lúa mạ này Giải : 可行則行 Khả hành tắc hành 可止則止 Khả chỉ tắc chỉ 利不可貪 Lợi bất khả tham 勢不可倚 Thế bất khả ỷ Giải : Lượng sức mới bước đi Thân yếu hãy nghĩ suy Chớ quá tham tài lợi Ỷ thế chẳng được gì Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như chuyện bốn ông già ở ẩn núi Thương sơn , không chịu ra làm quan . Đến sau thấy Vua Hán định phế bỏ Thái-Tử mới ra can gián , được nhà Vua nghe theo , vì vậy triều Hán mới được thái bình cường thịnh . Người xin được quẻ xâm này , mọi việc nên chờ thời , đừng quá ỷ sức , e có hại đến vận mạng sau này .

SỐ 35 HẠ HẠ ( 下簽 )

淚眼相看忍别離 Lệ nhãn tương khan nhẫn biệt ly 秋風起處不勝悲 Thu phong khởi xứ bất thắng bi 抛家萍蕩深閒事 Phao gia bình đảng thâm nhàn sự 財散人亡總一時 Tài tán nhân vong tổng nhất thì Dịch : Chia biệt đôi đường phải lệ rơi Mối sầu gió cuốn lúc nào vơi Bỏ nhà bước tựa bèo trôi nổi Tài mất người xa cũng một thời Giải : 父南子北 Phụ nam tử bắc 財散人離 Tài tán nhân ly 急宜作福 Cấp nghi tác phước 可免灾危 Khả miễn tai nguy Thời chia cách cha con Người xa của hao mòn Nên mau làm việc phước Hiễm nguy sẽ không còn Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như chuyện Tô-Vân cùng vợ đi trấn nhậm , giửa đường bị giặc bắt , trãi trăm ngàn khốn khó nguy nan , sau nhờ có quí nhơn giải cứu , sanh được con trai , lớn lên làm quan to triều đình . Người xin được quẻ xâm này , mọi việc đều xấu , duy việc thi cử là tốt .

SỐ 36 HẠ HẠ ( 下簽 )

官府私門可怪哉 两人相見自疑猜 自春自夏無端謹 更合提防笑裡来 *Âm:- Quan phủ tư môn khả quái tai Lưỡng nhân tương kiến tự nghi sai Tự xuân tự hạ vô đoan cẩn Cánh hợp đề phòng tiếu lý lai Dịch : Gặp phải việc riêng tới cửa quan Nghi kỵ đôi bên chẳng rõ ràng Đến mùa xuân hạ tan ngờ vực Hợp lòng hoà giải lại cười vang Giải : 宫主社空 Quan chủ xả không 禍起蕭牆 Hoạ khởi tiêu tường 淹留春夏 Yêm lưu xuân hạ 吉祥秋冬 Cát tường thu đông Người vận chưa thông Hoạ tới từ bên trong Xuân hạ luôn trì trệ Tốt lành lúc thu đông Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành kim , tỉ như chuyện Lưu-Tích , thấy tượng bà Hoa-Nhạc Tam Nương rất là tuyệt sắc , bèn làm bài thơ trêu ghẹo . Bà về xem xong nổi giận trừng phạt , sau này gặp Thái-Bạch tinh quân , nói rõ là hai người có duyên vợ chồng , Thái-Bạch bèn làm mai cho hai người nên duyên . Người xin được quẻ xâm này phải coi theo thời trời mà làm việc , nếu không khó tránh tai hoạ .

SỐ 37 HẠ HẠ ( 下簽 )

寃枉重重何得天 Oan uổng trùng trùng hà đắc thiên 猶如寶鏡在埃塵 Do như bảo kính tại ai trần 嚴霜積雪寒如許 Nghiêm sương tích tuyết hàn như hứa 爭奈春來不遇春 Tranh nại xuân lai bất ngộ xuân Dịch : Kính dùi trong bụi chịu gian truân Nỗi oan lớp lớp tụ quây quần Sương lạnh thành băng ai biết được Xuân về sao chẳng thấy mùa xuân Giải : 寃枉重重 Oan uổng trùng trùng 貴人未遇 Quí nhân vị ngộ 明月滯雨 Minh nguyệt trệ vũ 花發遭風 Hoa phát tao phong Mưa ngăn ánh trăng trong Nỗi oan lại chất chồng Nếu chưa được người giúp Như hoa nở gặp dông Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , như chuyện Công Dã-Tràng chịu oan trong ngục . Người xin được quẻ xâm này , phải cầu trời khẩn Phật mới thoát qua tai hoạ , trăm việc đều xấu , khá ngăn ngừa nguy hiểm gieo đến cho mình .

SỐ 38 HẠ HẠ ( 下簽 )

年來過直似宜行 Niên lai quá trực tự nghi hành 兩日昏迷歩不前 Lưỡng nhật hôn mê bộ bất tiền 安得金銀與衆濟 An đắc kim ngân dữ chúng tế 為渠刮目見靑天 Vi cừ quát mục kiến thanh thiên Dịch : Năm qua ngỡ đã được suông lành Đôi ngày u ám bước sao nhanh Nhờ có bạc vàng đem phát chẩn Đường đê che mắt khuất trời xanh Giải : 求財未遂 Cầu tài vị toại 婚事未成 Hôn sự vị thành 貴人指出 Quí nhân chỉ xuất 乃見成名 Nãi kiến thành danh Cầu tài chưa hợp lòng Hôn nhân chẳng được thông Quí nhân ra chỉ giúp Danh lộ mới thành công Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , như chuyện mẹ ông La-Bốc , lúc sanh tiền làm điều ác độc ghê gớm , khi thác bị tội . Sau La-Bốc tu hành thành Phật(Mục Kiền Liên) , mới xin cứu mẹ ra khỏi ngục hình nơi âm phủ . Người xin được quẻ xâm này , phải lo tu nhân tích đức , mới tránh khỏi tai hoạ . Mùa thu thì tốt hơn .

SỐ 39 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

扶桑擁出一紅輪 Phù tang ủng xuất nhất hồng luân 照遍三千世界中 Chiếu phiến tam thiên hế giới trung 從此陰消陽長道 Tùng thử âm tiêu dương trường đạo 嚴霜積雪自銷鎔 Nghiêm sương tích tuyết tự tiêu dung Dịch : Mặt trời hồng mọc vượt vườn dâu Ánh nắng ấm soi khắp địa cầu Giá băng tuyết tụ dần tan dứt Điềm xấu qua rồi được tốt lâu Giải : 日出扶桑 Nhật xuất phù tang 重陽日散 Trùng dương nhật tán 官訟潛消 Quan tụng tiềm tiêu 盗賊遠竄 Đạo tặc viễn truân Mặt trời đã mọc ra Nắng tươi chiếu chói loà Kiện thưa dần hoà giải Cướp trộm phải trốn xa Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành hoả , tỉ như chuyện Dương-Hoá làm loạn , bị Tống-Giang đem quân đánh tan xong , khi về kinh được vua ra đón rất là vẽ vang . Người xin được quẻ xâm này , trăm việc phải cho ngay thẳng , nếu gian dối tức khắc sẽ bị hại , ráng lo phòng người và dò xét kỹ mới nên việc .

SỐ 40 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

歸去悠悠心浩然 Quy khứ du du tâm hạo nhiên 遠船鳴鼓過江前 Viễn thuyền minh cổ quá giang tiền 時來更備金風力 Thời lai cánh bị kim phong lực 萬里風帆一瞬間 Vạn lý phong phàm nhất thuấn gian Dịch : Lòng về nhung nhớ nặng vô biên Trên sông khua trống vượt con thuyền Có trận gió vàng ra sức giúp Cánh buồm vạn dặm tới quê liền Giải : 風起帆高 Phong khởi phàm cao 萬里一舉 Vạn lý nhất cử 洗脚上船 Tẩy giác thượng thuyền 不思憂慮 Bất tư ưu nghi Gió nổi dựng buồn cao Đường xa tiến đi nào Sao còn lo suy nghĩ Rửa chân sạch lên mau Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như người đi buôn bán được lời , ngày trở về giàu sang vinh hiển , bởi người này hay cứu người khốn khổ , nên được trời ban cho tài lộc . Người xin được quẻ xâm này , mùa thu là tốt nhất , việc hôn nhân thì chưa nên định , cầu tài hơi chậm , kiện thưa trắc trở nhưng không sao .

SỐ 41 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

天上高高一枝松 Thiên thượng cao cao nhất chi tòng 分明占斷九秋風 Phân minh chiêm đoạn cữu thu phong 乘時貴勇知無敵 Thừa thời quí dũng tri vô địch 殿試名揚第一功 Điện thí danh dương đệ nhất công Dịch : Cội tùng cao đứng ngất trời xanh Thu đón từng cơn gió mát lành Thông suốt vận thời ai địch nỗi Điện rồng bảng hổ đã đề danh Giải : 天上明月 Thiên thượng minh nguyệt 萬里逢秋 Vạn lý phùng thu 若求名利 Nhược cầu danh lợi 當占鰲頭 Đương chiếm ngao đầu Trăng sáng tỏ trời cao Đường xa tiết thu vào Như có cầu danh lợi Bảng vàng đứng hàng đầu Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , tỉ như Đậu-Nghi đi thi đổ trạng , vì các đời tổ tiên đã lưu đức lại cho con cháu , nên Đậu-Nghi tuy nhỏ tuổi mà được đậu cao . Người xin được quẻ xâm này , nên gieo thêm phúc đức , trăm việc sẽ thành công .

SỐ 42 HẠ HẠ ( 下簽 )

玄武交臨主破財 Huyền vũ giao lâm chủ phá tài 更防盗賊及非災 Cánh phòng đạo tặc cập phi tai 就中有個知無敵 Tựu trung hữu cá tri vô địch 得自陰人天上來 Đắc tự âm nhân thiên thượng lai Dịch : Vươn vào sao xấu chủ hao tài Trộm cướp nên phòng lại hoạ tai Rối lòng người đến giùm phân rỏ Tổ tiên lưu đức giúp phen này Giải : 玄武交錯 huyền vũ giao thác 和合不諧 Hoà hiệp bất hài 因怨不語 Nhân oán bất ngữ 更惹非災 Cánh nhạ phi tai Sao xấu đã đến ngay Chẳng gặp lành lúc này Ân oán sao không nói Tránh vạ gió tai bay Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , tỉ như chuyện con rùa của đức Chơn-Võ , hoá thành yêu tinh , đến nhà nào thì nhà ấy gặp việc chẳng lành , đến sau Chơn-Võ đi xuống thâu phục , bắt về dân chúng mới được yên . Người xin được quẻ xâm này , năng cầu khẩn thánh thần mới được an tịnh .

SỐ 43 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

驥伏盬車兩耳垂 Ký phục cô xa lưỡng nhĩ thuỳ 焦桐未遇蔡邕知 Tiêu đồng vị ngộ Thái Ung tri 滿身塵土皆湮没 Mãn thân trần thổ giai yên một 一旦逢人始見奇 Nhất đán phùng nhân thuỷ kiến kỳ Dịch : Ngựa tốt kéo xe chạy như dông Thái Ung chưa gặp gỗ tiêu đồng Khắp thân đất bụi đường che lấp Coá người chỉ giúp rỏ kỳ công Giải : 良馬伏櫪 Lương mã phục lịch 焦桐未舉 Tiêu đồng vị cử 一但逢人 Nhất đán phùng nhân 始見真天 Thuỷ kiến chân thiên Ngựa tốt cúi đầu ăn Cây tốt ai biết chăng Bổng đâu có người chỉ Phát huy hết công năng Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như chuyện Hàn-Tín nhà Hán , thuở nhỏ chịu cảnh hàn vi , song có tài an bang tế thế , chẳng khác nào ngựa chiến mà đem kéo xe , cây tiêu đồng mà đem làm cũi đốt . Người xin được quẻ xâm này công da còn xấu , làm việc gì phải tạm chờ thời , mùa xuân hạ tốt hơn thu đông .

SỐ 44 HẠ HẠ ( 下簽)

勾陳主事事勾連 Câu trần chủ sự sự câu liên 退步猶難進不前 Thối bộ do nan tấn bất tiền 若欲求官官未至 Nhược dục cầu quan quan vị chí 交爭成訟病難痊 Giao tranh thành tụng bệnh nan thuyên Dịch : Mọi việc đưa ra chẳng được thông Tới lùi khó bước cứ xoay vòng Muốn nhờ quan xử quan chưa tới Bệnh tình , tranh cả i mãi không xong Giải : 勾陳連連 Câu trần liên liên 事多交牽 Sự đa giao khiên 求官未遠 Cầu quan vị viễn 疾病未痊 Tật bệnh vị thuyên Trãi lòng đã tỏ lời Nhiều việc khó nơi nơi Đén quan chưa được gặp Tật bệnh châm xa rời Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành hoả , tỉ như ông Tôn-Trần thời xưa , làm việc chi cũng chậm chạp , cứ phân vân tiến thoái lòng vòng . Người xin được quẻ xâm này , phòng ngừa gặp chuyện gây gổ , kiện cáo , bệnh thêm nặng , mà chịu hao tài tốn của , khá hết lòng cầu khấn Thánh Thần , thì tai nạn sẽ qua , tài lộc chậm đến .

SỐ 45 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

兩意同謀必有期 Lưỡng ý đồng mưu tất hữu kỳ 宜從平地架天梯 Nghi tùng bình địa giá thiên thê 纖腰不許君求早 Tiêm yêu bất hứa quân cầu tảo 執手携笙舞䄂低 Chấp thủ huề sanh vũ tụ đê Dịch : Ý hợp đôi bên đúng lúc này Đát bằng nên chòn bắt thang mây Mời người mau vững lòng tin bước Đàn phách múa ca hãy nắm tay Giải : 百事如意 Bách sự như ý 婚姻及成 Hôn nhân cập thành 求財和利 Cầu tài hoà lợi 最宜逢春 Tối nghi phùng xuân Mau kết hợp hôn nhân Cầu tài lời đén gần Trăm điều sau như ý Rất tốt lúc mùa xuân Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , như chuyện Phan Tất-Chánh đi cầu hôn nhà họ Trần , phải kiên nhẫn mới thành tựu . Người xin được quẻ xâm này , phải đợi thời xuân , khi cơ hội đến thì sẽ tốt tươi , đừng nên nóng vội , cầu công danh trước khó sau dễ . Gia đạo an lành .

SỐ 46 HẠ HẠ ( 下簽 )

白虎當門事不祥 Bạch hổ đương môn sự bất tường 能招横禍及災殃 Năng chiêu hoành hoạ cập tai ương 更防訟獄多憂制 Cánh phòng tụng ngục đa ưu chế 不是官傷即血傷 Bất thị quan thương tức huyết thương Dịch : Sao hung Bạch Hổ đã vào nhà Tai bay vạ gió đuổi sao ra Nên phòng tù ngục thêm sầu muộn Thương tật quan hình khó tránh qua Giải : 白虎當門 Bạch hổ đương môn 事皆不祥 Sự giai bất tường 多遭横禍 Đa tao hoành hoạ 疾病官傷 Tật bệnh quan thương Sao xấu đã vào nhà Tai hoạ nhiều gặp qua Các việc không thông thuận Tật bệnh với quan nha Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành kim . Chẳng khác nào Bạch Hổ hoá thành yêu tinh đi nhiễu hại thiên hạ , người xin được quẻ xâm này , phải lo ngăn ngừa tai hoạ , tật bệnh ập đến bất ngờ , kiện cáo hoa tài tốn của . Nên khấn cầu Thánh Thần phò trợ , mới tránh được điều xấu , các việc nên cẩn thận chờ thời .

SỐ 47 HẠ HẠ ( 下簽 )

天陰雲暗雨悲風 Thiên âm vân ám vũ bi phong 終日昏迷似夢中 Chung nhật hôn mê tự mộng trung 人去案頭螢已死 Nhân khứ án đầu dinh dĩ tử 鶴飛林下帳成空 Hạc phi lâm hạ trướng thành không Dịch : Mây đen u ám gió mưa buồn Rối loạn kéo dài tựa mộng tuôn Người đi đèn đóm bàn dần tắt Hạc bay rừng vắng cữa rèm buông Giải : 天陰雲暗 Thiên âm vân ám 百事暗昧 Bá sự ám muội 求婚不成 Cầu hôn bất thành 疾病未退 Tật bệnh vị thối Mây trời kéo âm u Trăm việc lại tối mù Hôn nhân không thành tựu Tật bệnh thêm buồn ưu Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thuỷ , như chuyện người Hớn-Anh bị giặc Hồ vây trên núi , trong tay chỉ còn mấy tên lính , không thể nào thoát khỏi vòng vây . Sau nhờ có cụ già dẫn đường lối , mà giết tướng Hồ mới thoát nạn . Người xin được quẻ xâm này , trước khó sau dễ , trăm việc phải tuỳ sức ,và có quí nhân giúp mới thành được , tật bệnh khó thuyên giảm .

SỐ 48 TRUNG BÌNH ( 中簽 )

昂藏野鶴在雞群 Ngang tàng dã hạc tại kê quần 玉石相逢且未分 Ngọc thạch tương phùng thả vị phân 倘借齒牙此子論 Thượng tá xỉ nha thử tử luận 第閒平歩上青雲 Đệ nhàn bình bộ thượng thanh vân Dịch : Uy nghi chim hạc giữa bầy gà Đã nhìn đá ngọc khó phân ra Muốn mượn vuốt nanh đây chỉ rỏ Trời xanh tung cánh vượt bay xa Giải : 鶴入雞羣 Hạc nhập kê quần 時運未許 Thời vận vị hứa 皆且昂藏 Gia thả ngang tàng 雲霄遠飛 Vân tiêu viễn phi Hạc chen giữa gà bầy Vận thời chưa gặp may Tạm yên mà chờ đợi Có ngày cất cánh bay Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành mộc , như chuyện Tô-Đông-Pha đi thuyền gặp người con ông chèo đò , trổ tài đối đáp lanh lợi . Chẳng khác nào ngọc để lộn trong đá , hạc đứng trong bầy gà . Người xin được quẻ xâm này , nên chờ đợi sau mới nên việc , bốn mùa đều trung bình , phải kiên nhẫn mà đợi thời vận tới .

Xem thêm: Top 10 Bài Hát Chúc Mừng Sinh Nhật Hay Và Ý Nghĩa Nhất Vinanghe

SỐ 49 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

否極应須有泰來 Bỉ cực ứng tu hữu thái lai 靈芝生出自超垓 Linh chi sanh xuất tự siêu cai 陽回九十因春去 Dương hồi cửu thập nhân xuân khứ 時至百花隨分開 Thời chí bách hoa tuỳ phân khai Dịch : Bỉ cực qua rồi lại tốt tươi Linh chi vách núi mọc lưng trời Đường đời chín chục như xuân đến Trăm hoa đua nở sắc xinh tươi Giải : 蜡去春來 Lạp khứ xuân lai 否極泰來 Bỉ cực thái lai 人有所求 Nhân hữu sở cầu 吉慶大利 Cát khánh đại lợi Cuối năm đã tới xuân Hết khổ gặp vui mừng Tốt tươi cùng đại lợi Mưu cầu toại dạ ưng Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành thổ , tỉ như lúc vua Văn-Vương bị giam ầm nơi đất Du-Lý , sau hết hạn được tha về . Người xin được quẻ xâm này , trăm việc nên thận trọng , đừng thấy hay mà đắc ý , ỷ tài ỷ sức mà bị mang hại . Hết cực đến vui , trước khó sau sẽ dễ dàng .

SỐ 50 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

平原秋兔正當肥 Bình nguyên thu thố chánh đương phì 雅勝將軍脱獵歸 Nhã thắng tướng quân thoát lạp qui 誰把帛書傳足雁 Thuỳ bả bạch thư truyền túc nhạn 果然一箭中雙飛 Quả nhiên nhất tiễn trúng song phi Dịch : Cỏ tốt tiết thu thỏ mập thôi Săn bắn đã xong trở về rồi Ai đem thư cột nơi chân nhạn Trương cung bắn hạ được chim đôi Giải : 書傳雁足 Thư truyền nhạn túc 一箭双飛 Nhất tiễn song phi 若過秋月 Nhược quá thu nguyệt 吉慶大利 Cát khánh đại lợi Chân nhạn cột phong thư Bắn tên trúng có dư Lợi tài vui rực rỡ Tốt nhất lúc vào thu Lời bàn : Quẻ xâm này thuộc về hành kim , như lúc Tô-Võ gởi thư buộc vào chân nhạn , sau vua đi săn bắn được , mới sai người rước Tô-Võ về quê . Người xin được quẻ xâm này , chẳng khác nào hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai , thời vận gần đến phải siêng năng , thì tài lộc mới đến nhanh , mùa thu thì đại lợi và các việc đều tốt cả .

SỐ 51 THƯỢNG THƯỢNG ( 上簽 )

好將夜月產移秋 袖裡明珠莫暗投 自有貴人多箸力 不須疑慮兩相頭 Hảo tương dạ nguyệt sản di thu Tụ lý minh châu mạc ám đ